Att delegera semestervikarier i hemsjukvården - En intervjustudie

DSpace Repository

Att delegera semestervikarier i hemsjukvården - En intervjustudie

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nivesjö, Jon
dc.contributor.author Sade, Tom
dc.date.accessioned 2016-05-13T13:04:50Z
dc.date.available 2016-05-13T13:04:50Z
dc.date.issued 2016 en_US
dc.identifier.citation 40 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/20664
dc.description Bakgrund: Hälso- och sjukvård som bedrivs i hemmet blir alltmer omfattande. Samtidigt har det rapporterats att antalet sjuksköterskor verksamma i hemsjukvården är för lågt. För att klara av de utmaningar som ställs behöver sjuksköterskan delegera en del av sitt ansvar till vårdpersonal som saknar legitimation. Känslor kring detta har behandlats i tidigare studier, men aldrig har det berörts hur det upplevs inför och under semesterperioden. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att delegera läkemedelsöverräckning till semestervikarier i den kommunala hemsjukvården. Metod: Tio sjuksköterskor rekryterades och intervjuades enligt en semistrukturerad intervjumetod. Det insamlade materialet bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: De flesta informanter såg delegeringsförfarandet som en del av jobbet. Många uttryckte att det var deras legitimation som de lånade ut och kände därför ett ansvar inför att uppgiften utfördes korrekt. Uppfattningen av semestervikarier var varierande, men det upplevdes som problematiskt att informanterna inte hann lära känna personen bakom delegeringen. Verktygen för kunskapskontroll upplevdes som delvis bristfälliga och uppföljning av semestervikarier var oftast inte möjlig och inte alltid önskvärt. Samtliga informanter efterfrågade en förbättring av samordningen kring delegeringsbeslutet. Konklusion: Semestervikarier var ofta svårare att delegera än övrig personal på grund av svårigheter i att göra säkra bedömningar och brister i samordningen. Informanterna hade delade åsikter om kvalitéten på jobbet som semestervikarierna utförde. en_US
dc.description.abstract Background: Healthcare conducted in the private home is expanding while reports indicate nurse understaffing in home care. To manage these challenges, the nurses’ have to delegate certain tasks to unlicensed home care aids. Experiences regarding this issue have been examined in earlier studies but no study has examined the issues of delegating vacation cover staff. Purpose: To describe the experiences of nurses in municipal home care in regards to delegating the administrating of medicine to vacation cover staff. Method: Ten registered nurses participated in semi-structured interviews. The interviews were transcribed and analyzed in accordance with a method for content analysis. Results: Most participants viewed the process of delegating as a normal part of the job. They viewed it as that they handed over a part of their license and thus felt a responsibility to ensure that the delegated task was completed in a safe and satisfactory manner. The perception of vacation cover staff varied, but it was viewed as problematic that there was little time to get to know the person who were to perform the delegated task. The tools available for testing their knowledge were not perfect and any follow up of the work done by vacation cover staff was often impossible to do or viewed as unnecessary. All participants wanted better organizational coordination of the process of delegating a task. Conclusion: Vacation cover staff were often harder to delegate than other home care aides due to difficulties in evaluating knowledge and poor coordination in the organization. The participants had split views regarding the quality of the work done by the vacation cover staff. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject delegering en_US
dc.subject hemsjukvård en_US
dc.subject läkemedel en_US
dc.subject samordning en_US
dc.subject semestervikarie en_US
dc.subject utbildning en_US
dc.subject uppföljning en_US
dc.subject sommarvikarie en_US
dc.title Att delegera semestervikarier i hemsjukvården - En intervjustudie en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics