Elevers upplevelse av bedömningsmatriser i ämnet bild

DSpace Repository

Elevers upplevelse av bedömningsmatriser i ämnet bild

Details

Files for download
Icon
Elevers upplevelse ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers upplevelse av bedömningsmatriser i ämnet bild
Author Venher, Natallia
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att försöka förstå hur elever uppfattar användning av bedömningsmatriser i undervisningen av ämnet Bild. En traditionsbunden syn på bildämnet samt otydliga bedömningskriterier gör det emellertid svårt att utföra adekvata bedömningar. Enligt en sammanfattande analys av de nationella ämnesutvärderingarna Bild, Musik och Slöjd i grundskolan 2015 är Bild ett ämne med bedömnings- och betygssättningsproblem (Skolverket, 2015). Metoden som används är kvalitativ och det empiriska materialet har inhämtats genom intervjuer med elever. Intervjun har utformats semistrukturerad, vilket innebär att respondenterna får specificerade frågor men samtidigt ges frihet att fördjupa svaren. Materialet analyseras med hjälp av stödbegrepp, tidigare forskning inom ämnet och sociokulturella teorier. Resultatet visade att eleverna ställer sig positiva till användning av kunskapsmatris i bildundervisningen, men att de samtidigt är tveksamma till deltagande i aktiviteter som används tillsammans med matriser, såsom kamratbedömning och självbedömning. Eleverna upplever även att matrisernas uppbyggnad bör förenklas. Resultatet visade även att arbete med bedömningsmatriser kan effektivt påverka elevers lärande ifall de regelbundet arbetar med matriser på lektionerna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject bedömningsmatriser, bild, elevperspektiv, formativ bedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/20670 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics