Vänner är viktiga. Livsviktiga

DSpace Repository

Vänner är viktiga. Livsviktiga

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vänner är viktiga. Livsviktiga
Author Andersson, Tina ; Zander, Ulrika
Date 2016
Swedish abstract
Examensarbetet behandlar vikten av kamratrelationer och hur fritidshemspersonalen arbetar relationsfrämjande och med att se alla barn. Syftet med arbetet var att studera om och hur personalen på två fritidshemsavdelningar skapar möjligheter för alla barn att känna sig sedda och att känna sig som en del av den sociala gemenskapen på fritidshemmet. Utgångspunkt för undersökningen finns i två frågeställningar: Hur arbetar personalen för att alla barn ska känna sig inkluderade och sedda på fritidshemmet? och Hur arbetar personalen för att möjliggöra för barn att skapa kamratrelationer? Undersökningen har genomförts på två olika fritidshemsavdelningar på två olika skolor. Empirin bygger på observationer av, och informella samtal med, personal på de båda avdelningarna. Dokumentation har skett via anteckningar. Empirin har analyserats med utgångspunkt i Meads begrepp om social interaktionism och den generaliserade andre och Vygotskijs begrepp den aktiva eleven, den aktiva miljön och den aktiva läraren. Resultatet av undersökningen visar att personalen på båda fritidshemmen arbetar relationsfrämjande och med att se alla barn, dock på olika sätt. Det empiriska materialet visar att personalen har en relationskompetens och en medvetenhet om hur man kan få barnen att känna sig sedda och inkluderade, men även på en del brister såsom att skapa en ”vi-känsla” på fritidshemmet och stödja relationsarbetet mellan barn och barn.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject fritidshem
inkludering
relationer
social interaktion
Handle http://hdl.handle.net/2043/20680 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics