Matematikläxor i skolan – till vilket syfte?

DSpace Repository

Matematikläxor i skolan – till vilket syfte?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematikläxor i skolan – till vilket syfte?
Author Chibli, Ahmed ; Khakdost, Awat
Date 2016
Swedish abstract
Detta arbete syftar till att beskriva begreppet läxa, klargöra syftet med matematikläxor samt undersöka matematikläxor utifrån lärarnas perspektiv. Våra tre frågeställningar är: Vad är lärarnas syfte med matematikläxor i mellanstadiet? På vilka sätt tar lärarna hänsyn till elevernas förutsättningar utifrån socioekonomiska aspekter? I vilken utformning ges läxhjälp för att stödja elevernas kunskapsutveckling? Examensarbetet byggs utifrån ett sociokulturellt perspektiv där socioekonomiska belysningar beaktas. Vi har gjort fem kvalitativa intervjuer med grundskollärare i en mångkulturell skola. Resultatet av vårt arbete visar att de främsta anledningarna till att lärarna ger läxor är för att eleverna ska repetera och befästa tidigare kunskaper. Lärarna menar även att eleverna lär sig att ta ansvar över sitt arbete och kan planera sin fritid. Slutligen är läxor ett sätt för föräldrarna att få en inblick i barnens skolgång. För att läxor ska ge positiv effekt måste lärarna ta hänsyn till elevernas olika socioekonomiska förutsättningar, bakgrund och erfarenheter. Därmed kan en likvärdig utbildning erhållas.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Likvärdig utbildning
läxhjälp
matematikläxor
socioekonomiska skillnader
sociokulturellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/20690 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics