Studiehandledning på förstaspråk: ett stöd för flerspråkiga elever

DSpace Repository

Studiehandledning på förstaspråk: ett stöd för flerspråkiga elever

Details

Files for download Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Studiehandledning på förstaspråk: ett stöd för flerspråkiga elever
Author Abdul Rahman, Arij
Date 2016
Swedish abstract
Dagens skola möter en stor del elever med utländsk bakgrund som sedan tidigare har med sig annat språk, andra erfarenheter och andra kunskaper än vad övriga eleverna har när de kommer in i den svenska skolan. En del av de här eleverna klarar inte skolans mål och uppnår inte kunskapskraven som ska uppnås i kunskapsmålen enligt läroplanen. Orsaken bakom detta är att många av de eleverna inte behärskar undervisningsspråket tillräckligt för att tillägna nya kunskaper och gå vidare med sitt lärande. Syftet med denna uppsats är att kartlägga studiehandledningens roll som en stödåtgärd för att främja flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling samt självkänsla. Studiens avsikt har varit att belysa samarbetet mellan klass/ämneslärare och modersmålslärare/studiehandledare som en viktig faktor för att få flerspråkiga elever mer delaktiga i klassrummet. För att få svar på mina frågeställningar genomförde jag en kvalitativ studie och gjorde intervjuer med fem lärare från två kategorier, varav två är modersmålslärare och tre ämneslärare som jobbar i grundskolor i Helsingborgs kommun. Resultatet visar att studiehandledning på modersmålet gynnar flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling, förstärker deras självförtroende och ger dem det stöd de behöver för att kunna klara sitt skolarbete. Enligt studiens resultat klarar många flerspråkiga elever av att uppnå skolans mål efter att de får studiehandledning på sitt modersmål. Dessutom påvisar resultatet brister i samarbetet mellan modersmålslärare (som i mitt fall är studiehandledare), och att det samarbetet sker för sällan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Flerspråkighet
Studiehandledning
Modersmål
Förstaspråk
Arij
Abdul Rahman
Språkutveckling
Kunskapsutveckling
Socialt samspel
Lärarutbildning
Examensarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/20696 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics