Motivation och lärande i en praktisk och teoretisk undervisningsmiljö

DSpace Repository

Motivation och lärande i en praktisk och teoretisk undervisningsmiljö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Motivation och lärande i en praktisk och teoretisk undervisningsmiljö
Author Lindén, Helene
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med den här studien är att undersöka vad det är som motiverar elever att lära samt undersöka om det föreligger någon skillnad i motivationsfaktorer mellan olika kurser. Parallellt med huvudsyftet har studien också ett delsyfte. Delsyftet är att undersöka om det finns ett mönster mellan en eventuell skillnad i elevers motivation i olika kurser samt vilka slutbetyg som eleverna erhåller i kurserna. Undersökningens fokus riktas mot de båda kurserna Entreprenörskap och företagande samt Företagsekonomi 2 vid Ekonomiprogrammet på ett sydsvenskt gymnasium. Kvalitativa intervjuer genomfördes med sex elever från årskurs två som vid tidpunkten för studiens genomförande undervisades parallellt i de båda kurserna. En kvantitativ granskning av slutbetyg i de båda kurserna utfördes också för läsåren 12/13-14/15. Analysen och bearbetningen av resultatet genomfördes utifrån teoretiska perspektiv med fokus på i huvudsak motivation, situerat och praktiskt lärande samt arbete i grupp. Studiens slutsats är att eleverna främst drivs av inre motivationsfaktorer i sin önskan att lära inom kursen Entreprenörskap och företagande. I kursen Företagsekonomi 2 är det snarare de yttre motivationsfaktorerna som dominerar hos eleverna. I viss mån visar också resultatet en liten koppling mellan högre inre motivation och ett högre utfall i betyg vid den undersökta skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject Företagsekonomi, Motivation, Praktiskt lärande, Situerat lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/20698 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics