Nurse anaesthetists´perceptions of debriefing after the events that are percieved as critical

DSpace Repository

Nurse anaesthetists´perceptions of debriefing after the events that are percieved as critical

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Nurse anaesthetists´perceptions of debriefing after the events that are percieved as critical
Author Sjöberg, Emma
Date 2016
English abstract
Working as a nurse anaesthetist could mean getting involved in many difficult and critical events. There´s usually not much time to reflect and recuperate and sometimes stress could be experienced. A potential lack of support could have a negative impact on the caregiving. There are few studies about the nurse anaesthetist´s requirements regarding this topic. The purpose of the study was to explore nurse anaesthetist´s perceptions of debriefing after the events that are perceived as critical. The study had a qualitative approach where seven interviews with nurse anaesthetist´s were carried out in the setting of three surgical wards in Skåne. The interviews were analyzed following the inductive content analysis of Elo and Kyngäs, leading to five main categories: The importance of debriefing, the need of debriefing, alternative to debriefing, the importance of the organization, and the structure of the debriefing. The result showed a great importance and need of debriefing since many situations where debriefing is needed could arise. The structure of the debriefing is important, as well as the support of the staff management. Some negative aspects of debriefing emerged and sometimes alternative support systems could be sufficient. During the discussion the theory of Antonovsky´s Sense of coherence (SOC) was integrated. There´s a further need to explore more aspects of this precise group of nurses and their perceptions and experiences and also to examine the prevalence and degree of need of debriefing at other surgical wards and hospitals. It would also be of interest to illuminate alternative support systems.
Swedish abstract
Anestesisjuksköterskan hamnar i sitt yrkesutövande i många svåra situationer och utsätts ibland för kritiska händelser. Ofta är tid till reflektion och återhämtning knapphändig och stress kan uppstå. Vid brist på stöd kan omvårdnaden påverkas negativt. Få studier finns som belyser just denna yrkeskategori och dess behov. Syftet med studien var att undersöka anestesisjuksköterskors uppfattning om debriefing efter händelser som upplevs som kritiska. Studien har en kvalitativ ansats där sju intervjuer genomfördes med anestesisjuksköterskor, på tre operationsavdelningar i Skåne. Intervjuer analyserades utifrån Elo och Kyngäs induktiva innehållsanalys, och resultaten presenterades i fem huvudkategorier: betydelse av debriefing, behov av debriefing, alternativ till debriefing, organisationens betydelse samt debriefingens utformning. Resultaten visade att betydelsen och behovet av debriefing är stort då många situationer då debriefing behövs kan uppstå. Det är viktigt att debriefingen är rätt strukturerad och att arbetsledningen ger det stöd som krävs. Även negativa aspekter av debriefing belystes och vissa fall så kan alternativa stödsystem vara tillräckligt. I diskussionen integrerades resultaten med Antonovskys känsla av sammanhang (KASAM). Fler studier på just denna yrkesgrupps uppfattningar och upplevelser behövs för att belysa fler aspekter i ämnet, men även för att undersöka förekomst och grad av behov på fler operationsavdelningar på fler sjukhus. Även alternativa stödformer är av intresse att belysa.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject critical events
debriefing
need of
nurse anaesthetist
perception
SOC
stress
support
Handle http://hdl.handle.net/2043/20709 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics