An evaluation of alveolar bone morphology in the anterior maxilla using CBCT - a clinical consideration in implant therapy

DSpace Repository

An evaluation of alveolar bone morphology in the anterior maxilla using CBCT - a clinical consideration in implant therapy

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title An evaluation of alveolar bone morphology in the anterior maxilla using CBCT - a clinical consideration in implant therapy
Author Eldh, Peter ; Ulvan, Rasmus
Date 2016
English abstract
Background The aim of this study was to investigate if there is a correlation between vertical facial dimensions and the proportions of the alveolar bone. Focus was also on morphological differences between genders. Further knowledge on these questions could be helpful during treatment planning before implant installation since the height and width of the alveolar bone is of importance. Material and Method Measurements were performed, bilaterally and anteriorly in the maxilla, on CBCT images of the alveolar bone on 180 patients. The patients were divided into three groups based on craniofacial height (low-, normal- and high angle) and subdivided into males and females. Subsequently height and width of the alveolar bone were measured on all patients. Results Significant differences were found concerning the height of the alveolar bone and the width at 9 and 12 mm, especially between low/normal and low/high facial types. However the results varies between the left and right side. There is a significant difference between genders concerning the dimensions of the alveolar bone. Conclusion There is a statistical significant difference between vertical facial dimensions and the dimensions of the alveolar bone. High angle subjects have a greater alveolar bone height in comparison with normal- and low angle subjects. The low angle subjects presented a wider alveolar crest compared to the high angle group. Males presented a greater alveolar height and width compared to women. This knowledge could be of help in treatment planning. However research on clinical implementation of the results would be of interest.
Swedish abstract
Bakgrund Syftet med denna studie var att utröna om det föreligger en korrelation mellan ansiktets vertikala höjd och alveolarutskottets morfologi. Ytterligare en frågeställning var om det föreligger en morfologisk dimensionsskillnad mellan könen. Kunskap inom dessa frågor skulle vara behjälpligt vid terapiplanering inför implantatbehandling eftersom höjd och bredd av alveolarutskottet är av vikt. Material och metod Mätningar genomfördes på CBCT-bilder av alveolarutskottet på 180 patienter, bilateralt, anteriort i maxillan. Patienterna var uppdelade i tre lika stora grupper baserat på ansiktshöjd (låg, normal och hög vinkel). Patienterna delades även upp i subgrupper för män och kvinnor. Därefter mättes höjd och bredd av alveolarutskottet på alla patienter av två observatörer. Resultat Statistiskt signifikanta skillnader av alveolarutskottets morfologi konstaterades vid jämförande av de olika vertikala ansiktshöjderna. Sammanfattningsvis påträffades de största skillnaderna gällande höjden av alveolarutskottet mellan de med hög ansiktshöjd och de andra två grupperna. Signifikant skillnad vad det gäller bredd föreligger vid höjderna 9 och 12 mm mätt från kristatoppen. Dock varierar resultatet något mellan höger och vänster sida. Mellan könen föreligger en signifikant skillnad med avseende på alveolarutskottets morfologi. Slutsats Det finns en korrelation mellan ansiktets vertikala höjd och alveolarutskottets morfologi. Patienter med hög ansiktshöjd har längre alveolarutskottet än de med låg eller normal ansiktshöjd. Patienter med låg ansiktshöjd har ett bredare alveolarutskott än de med hög ansiktshöjd. Män har längre och bredare alveolarutskott än kvinnor. Denna kunskap kan vara behjälplig vid undersökning och terapiplanering inför implantatbehandling. Studier gällande den kliniska implementeringen av dessa resultat vore intressant.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language eng (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/20711 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics