Varför uteblir unga vuxna från tandvården? -En kvalitativ studie i Region Skåne

DSpace Repository

Varför uteblir unga vuxna från tandvården? -En kvalitativ studie i Region Skåne

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Varför uteblir unga vuxna från tandvården? -En kvalitativ studie i Region Skåne
Author Engström, Johanna ; Vulin, Valentinna
Date 2016
English abstract
Objective: The aim of this study is to contribute with knowledge as to why young adults refrain from seeking dental care. By investigating the underlying reasons for this occurence, an increase in understanding can be obtained which may be helpful in future prevention of young adults refraining from seeking dental care. Methods: Young adults aged 23-25 years old which have avoided seeking dental care for a minimum of at least three years are included in this study. Excluded are individuals that are part of the dental care insurance, that are offered organized dental care free of charge or which have had their last dental visit in a county where dental care is free of charge after the age of 19. Qualitative method was chosen for this study and semi-structured interviews were performed and thereafter analysed. Result: Overall, five different themes were obtained through the interviewing process: not getting around to visiting the dentist, absence of the feeling that treatment is needed, economical reasons, previous negative experiences and lacking a trustworthy dental care contact. Conclusion: It is hard to re-establish dental attendance and continuity once they have been interrupted. Therefore, it appears to be important that work is put into avoiding the interruption of continuity and that a new dental care contact is established immediately once an individual has moved. Recalls are an important part in order to maintain regularity in dental attendance.
Swedish abstract
Syfte: Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om varför unga vuxna uteblir från tandvården. Genom att utreda bakomliggande faktorer kan förhoppningsvis ökad förståelse fås för att i framtiden kunna motverka att unga vuxna uteblir från tandvården. Material och metod: Gruppen unga vuxna på 23-25 år vilka uteblivit från tandvården i minst tre år inkluderas i denna studie. Individer omfattade av fri tandvård eller vilka haft sitt senaste tandvårdsbesök i något län där fri tandvård föreligger även efter det år man fyller 19 exkluderades. Kvalitativ metod valdes för denna studie där semi-strukturerade djupintervjuer genomfördes och därefter analyserades. Resultat: Genom intervjuerna erhölls fem övergripande teman: tandvårdsbesöket blir inte av, avsaknad känsla av behov av vård, ekonomiska skäl, tidigare negativa erfarenheter samt avsaknad av trygg vårdkontakt. Konklusion: När vårdkontakt och kontinuitet väl brutits är det mycket svårt att återupprätta den igen. Det förefaller därför vara av vikt att arbeta för att kontinuiteten aldrig bryts och att ny vårdkontakt snabbt upprättas vid flytt. Kallelser är en viktig del för regelbundenhet i tandvårdsbesöken.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 30
Language swe (iso)
Subject Utebli
Tandvård
Unga vuxna
Fri tandvård
Kvalitativ studie
23-25 år
Kontinuitet
Tandvårdsbesök
Vårdkontakt
Regelbundenhet
Tematisk semistrukturerad djupintervju
Avstå
Nyinflyttad
Refrain
Dental care
Young adults
Recall
Free of charge
Age 23-25
Qualitative
Continuity
Dental attendance
Dental care contact
Semi-structured interview
Kallelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/20715 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics