Community-based clinical teaching set in a Swedish public dental service – Students and mentors perception regarding their experience

DSpace Repository

Community-based clinical teaching set in a Swedish public dental service – Students and mentors perception regarding their experience

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Community-based clinical teaching set in a Swedish public dental service – Students and mentors perception regarding their experience
Author Oskar, Strandberg ; Ahmed, Azzawi
Date 2016
English abstract
Introduction: The tenth semester of the dentistry program at Malmö university students undergoes an outreach program (internship) since 2004 and this is in collaboration with Folktandvården Skåne. During 15 weeks the students work at their assigned clinics one day a week under supervision from their tutors. Objective: To evaluate experiences after placement from the participants' perspective. Method: All dental students and tutors who have completed internship in 2006 and 2015 were asked to answer an evaluation questionnaire with numeric rating scale and scope for comments. Six students and five mentors who have completed internship in 2015 were interviewed with a semi-structured interview methodology, later analysed by content analysis method. Results: Questionnaire: rating was consistently high for both 2006 and 2015. The students scored significantly higher on question six “The set-up of one day of clinical work over 15 weeks were satisfying.” 2015 than in 2006. Students scored question eight “There is a consensus regarding methods and treatment options between the dental school and Folktandvården Skåne” significantly lower than their supervisors in 2015. In 2006 students scored question three “The composition of patients was good” significantly lower than the supervisors did. Interview: Students and tutors felt that the internship had been beneficial for training purposes, giving the students more self-esteem and confidence in taking responsibility. Improvements for the outreach program where proposed. Conclusion: The clinical training program is favourable, both for the students and their tutors. In general terms, the students and the supervisors were satisfied with the cooperation.
Swedish abstract
Introduktion: Under den tionde terminen av tandläkarprogrammet på Malmö högskola genomgår studenterna verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sedan 2004. Detta sker i samarbete med Folktandvården Skåne och under 15 veckor arbetar studenterna en dag i veckan under handledning på folktandvårdens kliniker i närliggande område. Syfte: Att utvärdera erfarenheter efter genomgången VFU ur deltagarnas perspektiv. Metod: Alla tandläkarstudenter och handledare som genomgått VFU 2006 och 2015 tillfrågades om att besvara en utvärderingsenkät med numerisk bedömningsskala och utrymme för tillhörande kommentarer. Sex studenter och fem handledare som genomgått VFU år 2015 intervjuades även med en semistrukturerad intervjumetodik som sammanfördes genom en tematiserad innehållsanalys. Resultat: Enkät: Poängsättningen var genomgående hög för både 2006 och 2015. Studenterna poängsatte påstående 6 ”Det nuvarande upplägget med 15 veckor och en dags tjänstgöring i veckan är tillfredställande.” signifikant högre 2015 än 2006. Påstående 8 ”Det finns en samsyn avseende metoder och behandlingsval mellan skola och folktandvård.” poängsatte studenterna signifikant lägre än handledarna 2015. 2006 poängsatte studenterna påstående tre ”Sammansättningen av patienter var bra.” signifikant lägre än vad handledarna gjorde. Intervju: Studenter och handledare ansåg att VFU är fördelaktigt i utbildningssyfte och ger studenterna självsäkerhet och trygghet i ansvarstagande. Förslag på förbättringar förekom även under intervjuerna. Slutsats: Verksamhetsförlagd utbildning ger fördelaktigheter både för studenter och deras handledare. Studenter och handledare uttrycker uppskattning och är generellt nöjda efter VFU.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Outreach program
Dentistry education
Malmö University
Folktandvården Skåne
Handle http://hdl.handle.net/2043/20735 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics