Factors influencing student motivation in a Swedish dental programme with a Problem-based curriculum

DSpace Repository

Factors influencing student motivation in a Swedish dental programme with a Problem-based curriculum

Details

Files for download
Icon
4 pages. First, a ...
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Factors influencing student motivation in a Swedish dental programme with a Problem-based curriculum
Author Haghparast Hassas, Ali
Date 2016
English abstract
A student’s level of motivation for a task is highly related to how likely that student is to perform the task successfully. In academic contexts, students with higher levels of motivation have been found to be more likely to be successful and develop more skill and knowledge compared to students with no or limited levels of motivation who, instead, exhibit restricted growth in academic achievement. This concept of motivation is used in problem-based learning (PBL), where the aim is to increase student’s intrinsic motivation, thus making them more engaged in the subject matter. The aim of this study was to identify factors of significance for changes in student motivation among dental students within a PBL-curriculum. Data was qualitatively collected through focus group interviews. Four focus groups were interviewed: dental students from year 1, dental students from year 3, and dental students from year 5. The forth focus group consisted of faculty members (teachers) so as to compare the perceptions of the students and the faculty teachers. The results demonstrated student motivation to be a complex and multifactorial matter. Many factors were related to feelings of competence, safety, or meaningfulness of the study of a subject matter, among the students. Factors of significance included relatedness, guidance, constructive feedback, and emotional support from clinical supervisors. In conclusion, proper knowledge of PBL by all personnel is necessary in order to maximize motivation among students. Thus, besides tutors (facilitators) and lecturers, clinical supervisors also have a central role in motivating students towards learning.
Swedish abstract
Hur framgångsrikt en student utför en uppgift är starkt korrelaterat till studentens motivation inför uppgiften. I akademiska sammanhang har studenter med hög motivationsgrad visats vara mer troliga att utvecklas och vara framgångsrika än de med låg eller ingen motivationsgrad, som i sin tur uppvisat begränsad akademisk utveckling. Detta koncept om motivation används inom Problem-baserat lärande (PBL) där syftet är att öka studenternas interna motivation och därmed intressera dem för det aktuella ämnet. Syftet med denna studie var att identifiera faktorer av betydelse för motivationsförändringar hos tandläkarstudenter med ett problem-baserat curriculum. Datainsamling skedde kvalitativt genom fokusgruppdiskussioner. Fyra fokusgrupper intervjuades: tandläkarstudenter från år 1, tandläkarstudenter från år 3, och tandläkarstudenter från år 5. Den fjärde fokusgruppen bestod av fakultetsmedlemmar (lärare) för att kunna jämföra med studenternas uppfattningar. Resultaten visade att studentmotivation var ett väldigt komplext och multifaktoriellt fenomen. Återkoppling, vägledning, konstruktiv feedback samt känslomässig support visades vara faktorer av betydelse. Många av de identifierade faktorerna kunde relateras till en känsla av kompetens, säkerhet, eller det meningsfulla i att studera ett ämne, bland studenterna. För att maximera motivation bland studenter krävs adekvat kunskap om PBL av all personal. Alltså har, utöver tutorer och föreläsare, även kliniska handledare en central roll för att motivera studenter i deras lärande.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 27
Language eng (iso)
Subject PBL
Motivation
Students
Dentistry
Learning
Handle http://hdl.handle.net/2043/20750 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics