Changes in the oral environment during treatment with fixed orthodontic appliances regarding saliva, plaque and microbial enzyme activity - a controlled clinical pilot study

DSpace Repository

Changes in the oral environment during treatment with fixed orthodontic appliances regarding saliva, plaque and microbial enzyme activity - a controlled clinical pilot study

Details

Files for download
Icon
Master_thesis
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Changes in the oral environment during treatment with fixed orthodontic appliances regarding saliva, plaque and microbial enzyme activity - a controlled clinical pilot study
Author Wahlström, Samuel ; Sandström-Lapukins, Sandra
Date 2016
English abstract
Objective Approximately 25% of Swedish children and youth undergo orthodontic treatment with fixed orthodontic appliances due to malocclusion, dysfunction, trauma prevention and subjective feelings of unsatisfactory aesthetics. The aim of the present study was to investigate if certain factors, important for oral health, change during treatment with fixed orthodontic appliances. The factors selected were: resting salivary flow, pH, salivary buffer capacity, plaque accumulation, total protein in whole saliva, amount of sIgA in whole saliva, glucose amount in whole saliva as well as bacterial enzymatic activity in plaque. Materials and methods Twelve subjects (n=12) in the ages between 17 and 27 years old participated. Six subjects, patients currently undergoing orthodontic treatment with fixed appliances at Malmö University, made up the test group and six subjects that never had gone through orthodontic treatment was the control group. Collection of whole saliva, as well as plaque from the maxillary incisors, canines and first premolars, was performed in the morning. The result of the patient group for each factor was compared to the control group. Results Statistically significant changes (p<0,05) was seen in bacterial enzymatic activity for β- glucosidase (p=0,000006), β-galactosidase (p=0,01) and for sialidase (p=0,04) in plaque from coronal sites of maxillary incisors, cuspids and first premolars. No other significant changes were seen. Conclusion The present study shows that bacteria around brackets and at the gingival margin have an altered bacterial enzymatic activity in patients going through orthodontic treatment with fixed appliance compared to bacteria in individuals not going through orthodontic treatment. This can lead to a more pathogenic micro flora in patients undergoing orthodontic treatment with fixed appliance.
Swedish abstract
Syfte Cirka 25% av svenska barn och ungdomar genomgår ortodontisk behandling med fast apparatur mot malocklusion, dysfunktion, subjektiva känslor av otillfredsställande estetisk och för att förhindra traumaskador. Studiens syfte var att undersöka om olika faktorer, som är viktiga för oral hälsa, förändras under behandling med fast ortodontisk apparatur. Faktorerna som undersöktes var: ostimulerat salivflöde, pH, buffertkapacitet i saliv, mängd av totalprotein, sIgA och glukos i helsaliv, plackansamling samt bakteriell enzymatisk aktivitet i plack. Material och metod Tolv personer (n=12) i åldrarna mellan 17 och 27 år deltog i studien. Försöksgruppen utgjordes av sex patienter som genomgick ortodontisk behandling med fast apparatur på avdelningen för ortodonti vid Malmö högskolas odontologiska fakultet. De övriga sex, som aldrig erhållit ortodontisk behandling, utgjorde kontrollgruppen. Insamling av saliv och plack från överkäkens incisiver, kuspider och första premolarer skedde under förmiddagstid. Resultat från varje undersökt faktor sammanställdes gruppvis och jämfördes sinsemellan. Resultat Statistiskt signifikanta förändringar (p<0,05) sågs i bakteriell enzymatisk aktivitet rörande β- glukosidas (p=0,000006), β-galaktosidas (p=0,01) och sialidas (p=0,04) i plack från överkäkens incisiver, caniner och första premolarer. Inga andra signifikanta förändringar upptäcktes. Slutsats Arbetet visar att bakterier som finns runt tandställningens fästen och i tandköttskanten hos patienter som är under ortodontisk behandling med fastsittande tandställning har en annan enzymatisk aktivitet jämfört med bakterier från individer som inte genomgår behandling. Detta kan leda till att patienter med fastsittande tandställning utvecklar en mer patogen mikroflora.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 22
Language eng (iso)
Subject Orthodontics
saliva
plaque
enzyme activity
Oral environment
fixed
appliances
changes
Handle http://hdl.handle.net/2043/20755 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics