Allmäntandläkares beslut att avstå revisionsbehandling på en tidigare rotfylld tand med kvarstående apikal parodontit

DSpace Repository

Allmäntandläkares beslut att avstå revisionsbehandling på en tidigare rotfylld tand med kvarstående apikal parodontit

Details

Files for download
Icon
En kvalitativ studie
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Allmäntandläkares beslut att avstå revisionsbehandling på en tidigare rotfylld tand med kvarstående apikal parodontit
Author Magnusson, Karin ; Eriksen, Linnea
Date 2016
English abstract
The aim was to analyse the process that precedes the general dentist's decision to waive retreatment of a previously root-filled tooth with persistent apical periodontitis, using a qualitative approach. Five general dentists were strategically selected according to during the past three months having made a decision to waive retreatment of at least one previously root-filled tooth with persistent apical periodontitis. The selection further aimed at a variation concerning gender, age, location of undergraduate education, work experience duration and service affiliation. Five semi-structured interviews were conducted on the events between patient and dentist that resulted in the dentist´s choice to waive retreatment. All interviews were digitally recorded, verbatim transcribed and analysed using qualitative content analysis. A theme illustrating the latent content was identified: “A pragmatic balance between theory and reality” with two main categories. The first was “A balanced utilization of authority”, with the subcategories “Expertise as power-factor”, “Patient´s needs as power-factor” and “Power-influenced information”. The second category was “Experience as support to decision”, with the subcategories “Disputed health improvement” and “Established active strategy”. For the informants, the decision to waive retreatment meant a practical clinically workable balance between the learned theoretical knowledge and clinical practice. This decision is made in a context where the patient had influence and where the dentists´ own clinical experience was taken into account.
Swedish abstract
Syftet var att med kvalitativ metodik analysera den process som föregår allmäntandläkares beslut att avstå revisionsbehandling på en tidigare rotfylld tand med kvarstående apikal parodontit. Fem allmäntandläkare valdes strategiskt ut på grundval av att tandläkaren inom de senaste tre månaderna fattat beslutet att avstå från revisionsbehandling av minst en tidigare rotfylld tand med kvarstående apikal parodontit. Urvalet syftade också till en variation av informanternas kön, ålder, utbildningsort, yrkeserfarenhet och offentlig/privat verksamhet. Fem semistrukturerade djupintervjuer utfördes om händelseförloppet mellan patient och tandläkare som resulterat i att tandläkaren valde att avstå från revisionsbehandling. Samtliga intervjuer dokumenterades med en digital bandspelare, transkriberades ordagrant och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Ett tema som åskådliggör det latenta innehållet identifierades: ”Pragmatisk avvägning mellan teori och verklighet” med två huvudkategorier. Den första var ”Balanserat utnyttjande av makt”, med subkategorierna ”Kunskap som maktfaktor”, ”Patientens behov som maktfaktor” och ”Maktinfluerad information”. Den andra huvudkategorin var ”Erfarenheten som beslutsstöd” med subkategorierna ”Ifrågasatt hälsovinst” och ”Uttalad aktiv strategi”. Beslutet att avstå revisionsbehandling på tand med kvarstående apikal parodontit innebar för informanterna en praktisk kliniskt fungerande balansgång mellan inlärd teori och den kliniska verkligheten. Beslutet fattades i ett sammanhang där patienten hade inflytande och där man tog hänsyn till den egna kliniska erfarenheten.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 22
Language swe (iso)
Subject endodonti
revisionsbehandling
kvarstående apikal parodontit
beslutsfattande
Handle http://hdl.handle.net/2043/20760 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics