Diabetesfoten hos inneliggande strokepatienter: risk, omfattning, och omvårdnadsåtgärder

DSpace Repository

Diabetesfoten hos inneliggande strokepatienter: risk, omfattning, och omvårdnadsåtgärder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Diabetesfoten hos inneliggande strokepatienter: risk, omfattning, och omvårdnadsåtgärder
Author Hussein, Ahmed Ghaleb Abdul
Date 2016
English abstract
THE DIABETIC FOOT IN HOSPITALIZED STROKE PATIENTS: RISK, PREVELANCE AND NURSING ACTIONS. BACKGROUND: Complications in the foot is the most serious one of the diabetes. Often, this leads to expensive treatments and amputation. Stroke results in loss or limitation of previous physiological, psychological and social activities and including a reduced ability to protect their feet and perform self-care. Stroke patients with diabetes have a high risk of injury in the paralyzed side of the body. Impaired mobility is a risk factor that can cause patient harm. On the nursing ward for stroke patients the nurse can through good nursing intervention and preventive actions contribute to the risk of developing damage to their feet in stroke patients decreases. AIM: The aim of the study is to explore the prevalence of diabetic foot at a neurological clinic and review the nursing documentation of preventions actions in stroke patients with diabetes with regard to the risk of developing foot ulcers. METHOD: A retrospective medical record review study with quantitative and qualitative approach. The study was conducted at a neurological clinic at a university hospital in southern Sweden. All the records (n = 101) of stroke patients with diabetes who were treated at the clinic from 1 January 2015 to 20 December 2015. The examination was conducted using Global Trigger Tool (GTT). Data analysis was divided into two parts: the descriptive statistical analysis and manifest content analysis. RESULTS: Median age is 78 years (41-93). Women (n = 40), men (n = 61). Journal review showed insufficient documentation. Risk assessment for foot ulcers was not documented in any of the journals. Patients with documented foot ulcer (n= 3), the localization of ulcers is on the same side as the patient is paralyzed. Prevention and nursing actions, (n = 12) documented action in bed, (n = 0) documented actions in the chair. According IWGDF risk classification (n =12) identified as having risk factors for foot problem and foot ulcer. Documentation of nursing process was not followed in the journals. SUMMARY: The patients had high age with multiple comorbidities and paralyzed in the whole or on one side of the body. The localization of foot ulcers is on the same side as the patient is paralyzed. Insufficiency in nursing documentation and prevention work result in risk to patient safety and impaired quality of care. The study provides more knowledge about the risk of the developing foot ulcer for patients with stroke and diabetes who treated in the neurological clinic. The study provide foundation to develop the clinic quality work and ensure patient safety through increasing knowledge to the clinic about diabetic complications and guidelines, nursing documentation in accordance with the nursing process and critical thinking of nursing. More studies of foot ulcers in stroke patients are recommended. Keywords: diabetes mellitus, diabetes foot ulcers, documentation, Global Trigger Tool, journal examination, nursing, prevention,
Swedish abstract
DIABETESFOTEN HOS INNELIGGANDE STROKEPATIENTER: RISK, OMFATTNING, OCH OMVÅRDNADSÅTGÄRDER BAKGRUND: Fotkomplikationer är de allvarligaste komplikationerna till diabetes som ofta leder till kostnadskrävande behandlingar och amputation. Stroke resulterar i förlust eller begränsning av tidigare fysiska, psykiska och sociala aktiviteter, inklusive nedsatt förmåga att skydda sina fötter och utföra egenvård. Strokepatienter med diabetes har stor risk att skada sig i den förlamade sidan av kroppen. Nedsatt mobilitet är en riskfaktor som kan orsaka patienten skada. På vårdavdelning för strokedrabbade patienter kan sjuksköterskan genom god omvårdnad och preventiva åtgärder bidra till att risken för utveckling av skada på fötterna hos strokepatienter minskar. SYFTE: Syftet med studien är att kartlägga omfattningen av diabetesfot på en neurologisk klinik samt granska omvårdnadsdokumentationen om preventionsåtgärder hos strokepatienter med diabetes avseende risken att utveckla fotsår. METOD: En retrospektiv journalgranskningsstudie med kvantitativ och kvalitativ ansats. Studien genomfördes på en neurologisk klinik på ett universitetssjukhus i södra Sverige. Samtliga journaler N=101 från strokepatienter med diabetes som vårdades på kliniken från 1 januari 2015 till den 20 december 2015 granskades med hjälp av Global Trigger Tool (GTT). Dataanalysen delades i två delar: deskriptiv statistisk analys och manifest kvalitativ innehållsanalys. RESULTAT: Medianåldern är 78 år (41-93 år). Kvinnor n=40, män n=61. Journalgranskningen visade generellt på bristande dokumentation. Riskbedömning för fotsår var inte dokumenterad i någon av journalerna. För patienter som hade dokumenterade fotsår (n= 3) var lokalisationen av fotsår på samma sida som patienten var förlamad. Dokumenterade preventions- och omvårdnadsåtgärder i sängen: (n=12) och i stolen: (n=0). Enligt IWGDF riskklassifikation identifierades (n =12) som har riskfaktorer för fotproblem och fotsår. Dokumentation av omvårdnadsprocessen följdes inte i journalerna. SLUTSATS: Patienterna har hög ålder, är multisjuka och förlamade helt eller på ena sidan av kroppen. Lokalisationen av fotsår på samma sida som patienten var förlamad. Brister i omvårdnadsdokumentation och preventionsarbete medför risk för patientens säkerhet. Studien ger mer kunskap när det gäller risk för utvecklandet av fotsår hos patienter med stroke och diabetes som vårdas på neurologisk klinik. Studien ger ett underlag för att utveckla klinikens kvalitetsarbete och försäkra patientsäkerhet genom att öka kunskap om diabeteskomplikationer och riktlinjer, omvårdnadsdokumentation enligt omvårdnadsprocessen, samt kritiskt tänkande av omvårdnad. Fler studier om fotsår hos strokepatienter rekommenderas.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject diabetes mellitus, dokumentation, fotsår, Global Trigger Tool, journalgranskning, omvårdnad, prevention, stroke.
diabetes mellitus, diabetes foot ulcers, documentation, Global Trigger Tool, journal examination, nursing, prevention, stroke.
Handle http://hdl.handle.net/2043/20762 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics