NURSE PREPAREDNESS FOR DIALOGUE ON COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE METHODS WITH PERSONS AFFECTED BY CANCER A mapping survey study

DSpace Repository

NURSE PREPAREDNESS FOR DIALOGUE ON COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE METHODS WITH PERSONS AFFECTED BY CANCER A mapping survey study

Details

Files for download
Icon
Britta Malmqvist ...
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title NURSE PREPAREDNESS FOR DIALOGUE ON COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE METHODS WITH PERSONS AFFECTED BY CANCER A mapping survey study
Author Malmqvist, Britta
Date 2015
English abstract
The use of complementary and alternative methods (CAM) is increasing in society and studies show that the use of CAM also increases among cancer patients. At this time it is unknown in traditional medicine which methods patients use. Patients will talk about their use of CAM with their nurse or physician if asked but may think it is unimportant to inform about their use of CAM if not asked. To provide a safe and good quality care nurses need to be well prepared for an open minded and respectful dialogue were patients can receive important information about CAM and have their questions about CAM answered. The purpose of this study was to inquire how well prepared nurses working in oncology units are for the dialogue on CAM. A questionnaire was distributed to137 nurses working in oncology units at a university hospital in Sweden, 103 (75%) nurses responded. Analyses was performed with descriptive and comparative statistics. The majority of nurses in this study classified their knowledge about CAM and as low, and wishes to increase their knowledge about CAM. Results of this study also show that it is more common for patients to initiate dialogue about CAM with their nurse than the nurse asking patients about use of CAM. Nurses working in daycare units receive more often questions from patients and also have more dialogue with colleges about CAM compared with nurses in oncology wards. Nurses need more knowledge about CAM and CAM research to feel comfortable and reassuring in a dialogue about CAM with patients.
Swedish abstract
Användande av komplementära och alternativa metoder (KAM) ökar i samhället och studier visar att användning av alternativa och komplementära metoder ökar hos personer med cancer. Det är idag okänt för sjukvården vilka KAM patienter använder sig av. Patienter berättar gärna om sin användning av KAM för vårdpersonalen om de blir tillfrågade, men det kan uppfattas som ett ointresse från sjukvården om de inte blir tillfrågade. I en patientsäker vård av god kvalité bör sjuksköterskan ha en god beredskap för att informera om den forskning som finns och kunna möta patientens frågor i en öppen och respektfull dialog om KAM. Syftet med studien var att kartlägga hur sjuksköterskor inom en onkologisk verksamhet uppfattar sin beredskap för dialog om KAM. En enkät skickades till 137 sjuksköterskor verksamma inom onkologiska vårdenheter vid ett universitetssjukhus i Sverige, 103 (75 %) sjuksköterskor valde att delta i studien. Data bearbetades med beskrivande och jämförande statistik. Majoriteten av deltagande sjuksköterskor skattar sin kunskap om KAM som låg och önskar mer kunskap om KAM och dess forskning. Resultatet visar att det är patienten som oftare initierar frågor om KAM med sjuksköterskan än att sjuksköterskan tar upp användning av KAM med patienten. Sjuksköterskorna som arbetar inom öppenvårdsenheter får oftare förfrågan om KAM från patienter och har oftare dialog om KAM med kollegor jämfört med sjuksköterskor i slutenvården.Ökade kunskaper om KAM och dess forskning behövs för att sjuksköterskan ska känna sig säker och bekväm i dialogen om KAM med patienterna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject CAM
cancer
complementary and alternative methods,
dialogue
oncology
preparedness
questionnaire.
Handle http://hdl.handle.net/2043/20763 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics