Bilden av barnet - En diskursanalys av hur barn konstrueras på förskolors hemsidor

DSpace Repository

Bilden av barnet - En diskursanalys av hur barn konstrueras på förskolors hemsidor

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bilden av barnet - En diskursanalys av hur barn konstrueras på förskolors hemsidor
Author Sundin, Petra ; Evans, Pernilla
Date 2016
Swedish abstract
Denna studie tar sin utgångspunkt i synsättet att barndomen är socialt konstruerad (jmf. James m.fl. 1998). I fokus är förskolans verksamhetsområde och hur idealbilden av barn framställs på förskolors hemsidor. Detta undersöker vi genom att studera 16 olika förskolors hemsidor med Faircloughs (2010) kritiska diskursanalys. Studiens syfte är att undersöka och få en ökad förståelse för idealbilden av barn inom förskoleverksamheten. Frågeställningarna handlar om hur barnen beskrivs på hemsidorna och hur idealbilden konstrueras. I teorin och den tidigare forskningen redogörs för ett antal existerande samhälleliga och kulturella konstruktioner av barn. Dessa konstruktioner ligger sedan till grund i analysen där vi utkristalliserar åtta olika diskurser kring barn och barndom som blir synliga på förskolornas hemsidor. Idealbarnet som blir synligt utifrån dessa diskurser är ett barn som är kompetent från födseln, är mycket ute i naturen, leker och lär samtidigt och som känner sig tryggt. Det är även ett barn som är naturligt nyfiket, är delaktig och medbestämmande i förskolans verksamhet, lär i sampel med andra och utvecklar sitt språk och sin kulturkompetens i förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject diskursanalys
förskolors hemsidor
konstruktioner av barn
idealbilden inom förskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/20781 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics