Diskrepans mellan förväntan och utfall - En studie om elevers upplevelse av yrkesintroduktion

DSpace Repository

Diskrepans mellan förväntan och utfall - En studie om elevers upplevelse av yrkesintroduktion

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Diskrepans mellan förväntan och utfall - En studie om elevers upplevelse av yrkesintroduktion
Author Johansson, Lisa ; Rosén, Lisa
Date 2016
Swedish abstract
Allt fler elever lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet vilket har ökat söktrycket på de fem introduktionsprogrammen. Ett utav dessa är yrkesintroduktion som presenteras som ett alternativ för de elever som har ett specifikt yrke i sikte och vill in på motsvarande yrkesprogram eller direkt ut i arbete. Dock visar forskning att det finns en diskrepans mellan hur yrkesintroduktion presenteras och vad eleverna i verkligheten får. Med detta som bakgrund är syftet med denna studie att beskriva och analysera elevers upplevelser av introduktionsprogrammet yrkesintroduktion. För att få en helhetsförståelse för elevernas upplevelse presenteras och analyseras anledningar till varför programmet valdes, vilka förväntningar eleverna hade på programmet och hur dessa införlivades samt vad ungdomarna har för utsikter efter programmet. Då elevernas upplevelser är centrala, alltså mjuk data, har en kvalitativ metod använts där intervju-personerna bestod av två män och nio kvinnor från fyra olika yrkesintroduktionsinriktningar. Intervjumaterialet har analyserats genom innehållsanalys med stöd i begreppen handlingshorisont, habitus, fält, aktörer, kapital, brytpunkt, rutin samt self-efficacy. Studiens resultat visar att obehörighet gjort att ungdomarna valt yrkesintroduktion som ett sätt att nå behörighet till motsvarande yrkesprogram. Avsaknaden av grundskolebetygen upplevdes i sin tur orsakats av bristande kommunikation med lärare, bortprioritering av studier, diagnoser som påverkat prestationen samt mobbning. Den information som ungdomarna fick gällande yrkesintroduktion vid valet motsvarade inte verkligheten de mötte på programmet. Trots detta ansåg sig ungdomarna haft en bra och utvecklande tid på utbildningen då den genom att ge dem möjlighet att nå godkänt i kärnämnena från grundskolan, i kombination med praktiskt lärande, bidragit till att de känner sig trygga i sitt val av inriktning och har en tro på att gå vidare till nationellt program.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Careership
gymnasiet
introduktionsprogram
obehörig
yrkesintroduktion
Handle http://hdl.handle.net/2043/20783 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics