Sök och finn - Jakten på information

DSpace Repository

Sök och finn - Jakten på information

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 30hp
Title Sök och finn - Jakten på information
Author Holmberg Lindquist, Jarl
Date 2015
English abstract
This paper will present results from a study made by a survey with focus of search behavior during search process. These processes is proceeded from the digital information search and mostly with help from search engine like Google. Different tasks have been connected to compile the result into different subcategory. These tasks contains different search tasks for the users to solve. These categories are the language, the selecting and patterns. The result from the survey shows that the users is working with four models and these are Smalna av (Narrow), Omstart (Thrashing), Lm1 and Lm2 when they retrieve information. It is easiest to explain Narrow like a filter model there people start with allot of information and end up with the important information. Thrashing model is best described as an iteration model where people start over but with different search view. The last two models describes events from actions. From the result they get from the information re-trieval they only search from the top five ranked links. The users only focus on the links that have similar content or name like the search variables they used in the search. The end result in this is that the users shifting their search terms or start over from scratch after they have analyzed what result their search question got. When they typing their questions in a search engine they use mostly simple keywords. The users approach how they see a search engine could not be settle trough this thesis but is a start. But from the results it gives an ordinary perspective from some persons.
Swedish abstract
Arbetet är en empirisk studie gjord för att undersöka beteenden under sökningsprocesser. Dessa processer utgår ifrån den digitala sökningen och mestadels med hjälp av sökmotorer på internet till exempel Google. Olika uppgifter har legat till grund för att kunna sammanställa resultatet inom olika delkategorier. Dessa uppgifter innehåll olika sökuppgifter som användaren ska utföra. Katego-rierna är språket, selektering och mönster. Resultat visar på att användarna använder sig av mo-dellerna Smalna av (Narrow), Omstart (Thrashing) samt Lm1 och Lm2 när de söker. Det är lättast att förklara smalna av modellen med att beskriva den som en filtreringsmodell där personerna utgår ifrån mycket och har kvar det som mest viktigast. Omstarts modell beskrivs bäst som en pro-cess som går tillbaka till sitt startläge men att personerna har andra tankesätt att söka ifrån. De sista två beskriver händelser utifrån agerande. Utifrån de sökresultat användarna fått fram från sina frågor väljer de att analysera de fem första resultaten. Användarna har enbart fokuserat på de län-kar som har liknande innehåll eller namn som deras sökvariabler. Slutresultatet blir att användarna mestadels skiftar sina söktermer eller startar om helt från början efter att de har analyserat vad deras frågor har gett för resultat. När de skriver in sina frågor i sökmotorn använder de sig mesta-dels av enkla nyckelord. Användarnas synsätt på sökmotorerna går inte att fullständigt att fastslå genom denna studie men det är en början. Däremot går det genom resultaten att ge en någorlunda korrekt bild utifrån några personer.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Sökmönster
sökbeteende
search user interface
search pattern
Handle http://hdl.handle.net/2043/20807 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics