"Att rikta blicken mot sig själv" - en kvalitativ studie om likabehandlingsarbete i förskolan

DSpace Repository

"Att rikta blicken mot sig själv" - en kvalitativ studie om likabehandlingsarbete i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Att rikta blicken mot sig själv" - en kvalitativ studie om likabehandlingsarbete i förskolan
Author Kinn, Sara ; Larsson, Fanny
Date 2016
Swedish abstract
Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger tänker och resonerar om arbetet med likabehandling. Studien bygger på intervjuer där fem pedagoger med skilda befattningar har medverkat. Empirin samlades in med hjälp av semistrukturerade kvalitativa intervjuer i syfte att ta reda på hur pedagoger tänker kring arbetet med normer och normkritik och vilka svårigheter de upplever med likabehandlingsarbetet. Empirin består även av en dokumentanalys av de aktuella förskolornas likabehandlingsplaner och kopplas till det transkriberade materialet. Analysen av texter och data bygger på Judith Butler och Michel Foucaults teorier och visar på informanternas upplevelse av likabehandlingsplanen som ett omfattande och svårtillgängligt dokument. Här lyfts betydelsen av gemensam reflektion, både kollegialt och med barnen samt upplevelsen av svårigheter att hitta inkörsportar för ett normkritiskt arbete. Studiens resultat visar på att det finns en asymmetrisk relation mellan vuxna och barn i förskolan där vuxna förfogar över en stor makt. Makten kan både vara en styrka och en svaghet i förskolan beroende på hur den används och kommer till uttryck. Ur ett likabehandlingsperspektiv är det viktigt att som pedagog kontinuerligt rikta blicken mot sig själv och rannsaka sitt förhållningssätt för att möjliggöra upptäckten av vilka normer som reproduceras.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Jämlikhet
Likabehandlingsarbete
Makt
Normer
Normkritik
Värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/20815 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics