Är det inne att vara ute? Det informella lärandet i förskolans utemiljö - Pedagogers bevekelsegrunder för lek och lärande

DSpace Repository

Är det inne att vara ute? Det informella lärandet i förskolans utemiljö - Pedagogers bevekelsegrunder för lek och lärande

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Är det inne att vara ute? Det informella lärandet i förskolans utemiljö - Pedagogers bevekelsegrunder för lek och lärande
Author Larsson, Marika ; Nilsson, Annelie
Date 2016
English abstract
How does the teachers teach the children in spontaneous outdoor education? The study is performed on a kindergarten in southern Skåne . The study aims to carry out observations on informal learning in preschool outdoor environment . The observations we then have followed up by interviews with three teachers . These interviews and observations, we have been interpreted by Vygotsky's sociocultural theory as a theoretical basis . The results of our empirical material shows that the teachers have a learning that is done by automatics because out of its enormous experience. The learning is visible in their outdoor education, consciously or unconsciously. But as part of one's profession, it may be important for the development process that sometimes reflect on what is often done on pure routine.
Swedish abstract
Hur förhåller sig pedagogerna till barnen i den spontana utomhuspedagogikens lärande? Studien är utförd på en förskola i södra Skåne. Studien syftar till att utföra observationer på det informella lärandet i förskolans utemiljö. Observationerna följdes upp med intervjuer av tre pedagoger. Dessa intervjuer och observationer har vi sedan tolkat med hjälp av Vygotskijs sociokulturella teori som teoretisk utgångspunkt. Resultatet av vår empiri visar att pedagogerna har ett lärande som sker på automatik på grund utav sina digna erfarenheter. Ett lärande finns med i deras utepedagogik, medvetet eller omedvetet. Men som en del av ens profession kan det vara viktigt för verksamhetens utvecklingsprocess att ibland reflektera över det som ofta sker på ren rutin.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Utomhuspedagogik
Lek
Sociokulturellt perspektiv
Informellt lärande.
Handle http://hdl.handle.net/2043/20817 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics