Risksänkande rekommendationer gällande cellplast med avseende på brandrisk

DSpace Repository

Risksänkande rekommendationer gällande cellplast med avseende på brandrisk

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Risksänkande rekommendationer gällande cellplast med avseende på brandrisk
Author Mustafa, Serdar
Date 2016
English abstract
Over the last years, there has been an increase of usage of foam as insulation material on construction sites. With all the advantages that follows with foam, one cannot ignore that it is highly flammable. Therefore, the material should be handled with care. The purpose of this study is to examine risk –lowering recommendations regarding foam in the production stage with regard to the fire risk in two real projects. The recommendations are based on the report SBUF 13032 Brand i olika cellplaster under produktionsskedet. Information gathered in this study has been thru interviews and literature. The purpose of the interviews has been to gather information from employees in the projects with insight in the projection stage as well as the production stage. The study shows that the two visited projects already applies most of the recommendations. However, there are some room for progress regarding the communication with the Fire Department with regards on matters involving fire.
Swedish abstract
Cellplast är ett material som är lätthanterligt ute på byggarbetsplatsens och ett material som uppfyller de allt hårdare energikraven som ställs på material. På senare år har cellplast vuxit fram som det självklara valet som isoleringsmaterial. Cellplasten delas in i termoplaster och härdplaster beroende på tillverkningssätt och reagerar olika vid brand. Vad som är synonymt för alla cellplasttyper är att de utgör en stor brandrisk om det inte hanteras korrekt. Den här studien syftar att undersöka hur väl två verkliga projekt tillämpar de framtagna rekommendationerna från rapporten SBUF 13032 Brand i olika cellplaster under produktionsskedet som har en direkt anknytning till heta arbeten. Framtagen information har skett genom litteraturstudier och intervjuer. Studien hade som mål att besöka två pågående projekt som använder sig av prefabricerade sandwichelement som bestod av cellplast. Under besöken intervjuades personer med inblick i både projekteringen och produktionen. Räddningstjänsten delaktighet i ett projekt kan oftast vara avgörande vid brandfrågor. Det är av den anledningen intervju genomfördes med förebyggande chef på Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. För att få en inblick i projekteringen genomfördes intervju med en konstruktör på Skanskas kontor i Hyllie. Samtliga intervjuer genomfördes genom bokade möten. Under intervjun ställdes öppna frågor med anknytning till de rekommendationer studien bygger på. Hela intervjun spelades in, skrevs rent och sammanfattades sedan som resultat. De två besökta projekten följde i stor utsträckning de undersökta rekommendationerna. Under projekteringen bör däremot Räddningstjänsten bjudas in i ett tidigare skede för att bistå med sin expertis gällande konstruktivt brandskydd och brandrelaterade frågor. Vid val av konstruktionsmetod bör brandrisken beaktas mer, speciellt vid användning av cellplast.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 87
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/20837 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics