Förskolebibliotekets betydelse för barns utveckling och lärande

DSpace Repository

Förskolebibliotekets betydelse för barns utveckling och lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskolebibliotekets betydelse för barns utveckling och lärande
Author Hajzeri, Gentiana ; Liziniewicz, Marta
Date 2016
Swedish abstract
Studiens syfte är att studera förskolepersonalens uppfattningar kring förskolebibliotekets betydelse för barnens utveckling och lärande. Syftet med denna studie är även att ta reda på hur stor plats litteraturläsning får i verksamheten samt föräldrarnas engagemang i förhållande till förskolebiblioteket. Studien baseras på en kvalitativ undersökning där vi har använt oss av intervjuer med förskolepersonal samt observerat förskolebibliotekets miljö. Vi har även varit i kontakt och intervjuat drivaren av läsprojektet angående förskolebibliotek. Vi har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet eftersom lärandet sker i samspel med omgivningen. Detta perspektiv förklarar vi genom att knyta an till begreppet literacy eftersom under literacyaktiviteter som förekommer på förskolan får barnen möjligheter att samspela med varandra och med vuxna. Studien visar att förskolebiblioteket har en stor påverkan på barnens läslust och förskolepersonalen beskriver att barnen visar stort intresse för de läsaktiviteter som sker där. Det finns skillnader som förekommer bland de yngre och äldre barnen. Men det är inte endast förskolebiblioteket som är viktig för barnens utveckling och lärande. Det kräver engagemang av både förskolepersonal och föräldrar för att stimulera barnens läslust och förskolebiblioteket är en plats som skapar goda förutsättningar för vidare utveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Förskolebiblioteket, literacy, läsning, samspel, miljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/20871 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics