Livslångt lärande - svenskämnets betydelse i ett kunskapssamhälle

DSpace Repository

Livslångt lärande - svenskämnets betydelse i ett kunskapssamhälle

Details

Files for download
Icon
Kritisk textanalys ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Livslångt lärande - svenskämnets betydelse i ett kunskapssamhälle
Author Bäckström, Linda ; Hrafnsdóttir, Sif
Date 2016
Swedish abstract
Vi vill med detta examensarbete söka oss en bild av vår samtid och de förändringsprocesser som bidragit till att vi har den skola vi har idag. Med ett ökat krav på individers förmåga att kunna anpassa sig till olika sammanhang och lära livet ut vill vi titta närmare på vilka idéer om ett livslångt lärande som framträder i Lgr11. Likaså vill vi söka oss en bild av vilken roll svenskämnet har för förverkligandet av livslångt lärande i ett föränderligt samhälle, så som det konceptualiseras i kursplanen. För att problematisera detta utför vi en kvalitativ textanalys för att kritisk granska innehållet i Lgr11, kapitel ett och två samt kursplanen för svenskämnet. Som blivande svensklärare ser vi hur spänningar mellan olika sociala, politiska, ekonomiska och kulturella diskurser kombinerat med globaliseringen av samhället skapat ett behov av att elever utvecklar kompetenser för att kunna möta ett framtida samhälle. Samtidigt som Lgr11 är tolkningsbar och innehåller kompromisser där olika instanser och intressenter försöker få inflytande på hur skolan ska formas, innehåller texterna även kvarlevor från äldre styrtexter. Häri kan det uppstå en krock mellan olika kunskapstraditioner och lärandesyn. Den kunskaps- och lärandesyn en lärare arbetar efter är avgörande för hur ovanstående teorier kommer att synliggöras i undervisningen. I ett föränderligt samhälle med ökade krav på kompetens och lärande under hela livet ställs likvärdighetsperspektivet och även demokratiuppdraget på sin spets.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject Livslångt lärande
Nyckelkompetenser
OECD:s tre nyckelkompetenser
Kunskapssamhälle
Postmodernitet
Lgr11
Läroplan för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen 2011
Handle http://hdl.handle.net/2043/20938 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics