Pedagogers och specialpedagogers perspektiv på resurser och förutsättningar inom specialpedagogik

DSpace Repository

Pedagogers och specialpedagogers perspektiv på resurser och förutsättningar inom specialpedagogik

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers och specialpedagogers perspektiv på resurser och förutsättningar inom specialpedagogik
Author Thulin, Linn ; Qerimi, Arta
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger och specialpedagoger i förskolan förhåller sig till specialpedagogik i verksamheten. Fokus kommer även att ligga på svårigheterna med att begreppet specialpedagogik är svårdefinierat. Frågeställningarna som använts för att studera detta är hur pedagogerna ser på arbetet med specialpedagogik i förskolan, hur pedagoger arbetar med att inkludera alla barn i verksamheten och hur samarbetet ser ut mellan förskola och specialpedagog. Studien har utförts med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv som berör frågor om hur människor lär och ur en fenomenografisk ansats som berör hur olika människor uppfattar världen och olika situationer. Studien är kvalitativ då den bygger på intervjuer. Denna metod är avgörande för att kunna uppnå vårt mål med studien. Resultatet av studien visar att det finns flera olika faktorer som bidrar till att en del pedagoger är osäkra på arbetet med specialpedagogik och vad begreppet innebär. Några anledningar är att det finns en osäkerhet kring specialpedagogens uppdrag, men även att specialpedagogik är ett svårdefinierat begrepp. Brist på resurser och det faktum att alla förskolor inte har en specialpedagog som arbetar kontinuerligt med pedagogerna är en annan faktor. Otillräcklig reflektionstid har även visat sig vara betydande för osäkerheten.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject specialpedagogik
förskola
osäkerhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/20993 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics