Dagens färgstärka apotek - En kvalitativ studie om hur Apoteket AB arbetar med visuell och digital kommunikation

DSpace Repository

Dagens färgstärka apotek - En kvalitativ studie om hur Apoteket AB arbetar med visuell och digital kommunikation

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Dagens färgstärka apotek - En kvalitativ studie om hur Apoteket AB arbetar med visuell och digital kommunikation
Author Ekelund, Michaela
Date 2016
English abstract
The Swedish pharmacy market was deregulated in 2009 after a state-run monopoly of 40 years. This meant that Apoteket AB had to adapt both its business and market share to the new pharmacy market. The market competition increased Apoteket AB’s need to differentiate themselves from the other chains and pharmacies and therefore the company's brand, communications strategies and choice of communication channels became very important. The purpose of this study has been to examine how Apoteket AB works with visual and digital communication both in stores and on the Web to enhance the customer's perception of the company, the brand and the store. The study also intends to explore how Apoteket AB’s consumers perceive and are affected by their communication, and if there are patterns and possible strategies between the choice of media channels and success factors of Apoteket AB. To answer these questions a qualitative study was conducted, consisting of interviews with selected individuals within Apoteket AB who have good knowledge in the areas of visual and digital communication both in stores and online. A focusgroup was conducted to get the consumer perspective in to the study. It consisted of five selected customers who regularly purchased at Apoteket AB. The empirical material was later discussed and analyzed together with the literature study that had been performed to answer the purpose of the study. The results showed that Apoteket AB works extensively with differentiated marketing, based on selected customer segments. This has proven to be a very successful strategy. Another important part of their communication strategy has been to be visible and accessible on most platforms where their customers are present. Since Apoteket AB’s customer base spans many generations, they have chosen to use both traditional and digital media. This media mix works well for Apoteket AB because their communication reaches out to the selected customer segments. The empirical results also revealed that the consumer perceive Apoteket AB’s communication as interesting, credible and transparent. The most important reason that the respondents recognize the Apoteket AB brand and its products is the consistency in their communications. Apoteket AB has a distinct visual identity with selected fonts, colors and shapes that permeates all their communication and their marketing materials. This has proven to be the major reason that the consumer experience has been strengthened, both in stores and on the web.
Swedish abstract
År 2009 upphörde apoteksmonpolet i Sverige och Apoteket AB blev därmed mer konkurrensutsatt än någonsin. Det resulterade även i att deras behov av att särskilja sig från de nystartade kedjorna och butikerna ökade rejält och därför fick företagets varumärke, kommunikationsstrategier och val av kommunikationskanaler mycket stor betydelse. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur Apoteket AB arbetar med visuell och digital kommunikation i butik och på webben för att stärka kundens uppfattning om företaget och varumärket. Studien ämnar även att undersöka hur Apoteket AB’s konsumenter upplever och påverkas av deras kommunikation samt om det finns mönster och möjliga strategier mellan val av mediekanaler och framgångsfaktorer hos Apoteket AB. För att besvara frågeställningarna genomfördes en kvalitativ studie som bestod av intervjuer med utvalda personer inom Apoteket AB som har god kunskap inom områdena visuell och digital kommunikation både i butik och på webben. För att få in ett konsumentperspektiv i studien genomfördes även en fokusgrupp med fem utvalda kunder som regelbundet handlar på Apoteket AB. Det empiriska materialet diskuterades och analyserades sedan tillsammans med den litteraturstudie som gjordes för att följa upp syftet och ge svar på studiens problemformulering. Studiens resultat visade att Apoteket AB arbetar mycket med differentierad marknadsföring utifrån utvalda kundsegment, vilket har visat sig vara en mycket framgångsrik strategi. Ytterligare en viktig del i deras kommunikationsstrategi har varit att vara synliga och tillgängliga på de flesta plattformar där deras kunder befinner sig. Eftersom Apoteket AB’s kundkrets sträcker sig över många generationer har de därför valt att både använda sig av traditionella och digitala medier. Denna mediemix fungerar för Apoteket AB då kommunikationen når ut till de utvalda kundsegmenten och utifrån det empiriska resultatet framkom det även att respondenterna upplever kommunikationen som intressant, trovärdig och transparent. Men det som framförallt har fått respondenterna att känna igen Apoteket AB’s varumärke och dess produkter har varit enhetligheten i deras kommunikation. Apoteket AB har en tydlig grafisk identitet med utvalda typsnitt, färger och former som genomsyrar all deras kommunikation och allt deras marknadsmaterial. Detta har visat sig vara den största anledningen till att konsumentupplevelsen har stärkts både i butik och på webben.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject communication
digital communication
brand loyalty
customer relationships
graphic identity
brand
media
visual communication
Handle http://hdl.handle.net/2043/21026 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics