Polisens möte med gärningspersoner. En kvalitativ intervjustudie.

DSpace Repository

Polisens möte med gärningspersoner. En kvalitativ intervjustudie.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Polisens möte med gärningspersoner. En kvalitativ intervjustudie.
Author Karlsson, Hanna
Date 2016
English abstract
This paper has examined the actual circumstances that affect how police officers treat offenders in their profession, through qualitative, in-depth interviews with five police officers. The study also discusses how the police officers look at the possibility to influence the offender’s criminal activity. The results reports that all respondents intend to treat offenders with respect, but the treatment is very much dependent on the perpetrators acts against the police officers. Whether respondents gave space to reflect on the offender’s background varied to some degree. Though some respondents said that the reflection was given much space while others said that they rarely thought about offender’s backgrounds. The ability to influence offender’s criminal activity as police officers was described as restricted by the respondents. If the offender doesn’t want to leave the criminal lifestyle, it is impossible for the police to influence the offender, according to the respondents.
Swedish abstract
Denna uppsats har genom kvalitativa, djupgående intervjuer med poliser undersökt vilka faktiska omständigheter som påverkar hur poliser bemöter gärningspersoner i deras yrkesutövning. I studien behandlas även hur poliser ser på möjligheten att påverka gärningspersoners kriminella aktivitet. Studien redovisar att samtliga respondenter avser att bemöta gärningspersoner med respekt, men bemötandet är till mångt och mycket beroende av hur gärningspersonen agerar gentemot poliserna. Huruvida respondenterna gav utrymme åt att reflektera kring gärningspersoners bakgrund varierade, där somliga uppgav att reflektionen ges stort utrymme medan andra uppgav att de väldigt sällan funderade över gärningspersonens bakgrund och förutsättningar. Möjligheten till att påverka gärningspersoners kriminella aktivitet benämndes som begränsad. Detta då gärningspersonen i slutändan måste fatta ett beslut om att vilja lämna den kriminella livsstilen, om så inte är fallet uppgav respondenterna att deras möjlighet att påverka är obefintlig.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject criminology
offenders
police officers
prevention
treatment
Handle http://hdl.handle.net/2043/21032 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics