Speciallärares och studenters syn på handledning och samarbete under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i särskolan

DSpace Repository

Speciallärares och studenters syn på handledning och samarbete under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i särskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Speciallärares och studenters syn på handledning och samarbete under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i särskolan
Author Ahlqvist, Kerstin
Date 2015
English abstract
The purpose of this study is to make visible how the students, in the special education teacher training program, focusing on intellectual disability, and experience supervision during their “working integration learning” (WIL). In addition, the study aims to get a picture of cooperation between the University and supervising teachers in school for children with intellectual disabilities as well as their views on the supervising of students. The methods employed were a questionnaire with the preparing special education teachers and interviews with five special education teachers at the school who took responsibility for supervision. The analysis upon the theoretical traditions of hermeneutist phenomenology with focus on relational pedagogy with an emphasis on what students and interviewed teachers say about supervision and cooperation. The results show that more time for reflection and a good treatment from the supervisor are two important factors in supervising preparing special educators. It also emerged that cooperation can be improved if the university provides clearer direction regarding goals for the students during WIL and the university provides access for prospective teachers to do research for science lessons. Special education teachers in the school for children with intellectual disabilities want to explore new research and training in a new partnership. Knowledge of the special education teaching profession is important and when it comes to students studying special education with an emphasis in intellectual disabilities, they need to acquire a deeper knowledge of children at early stages of development. An emerging position in schools is the head teacher or “first” teacher who might have supervision of preparing teachers assigned as a part of their job description. Three of the five teachers interviewed have supervision as a part of their work assignment and are interested in supervising preparing students. There are potential growth areas within the special education teachers regarding WIL, focusing children with intellectual disabilities, where the knowledge from this study may help to raise the quality of the WIL, and to develop and disseminate knowledge about supervision in the WIL as well as the importance of cooperation between universities and special schools. More research needs.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att synliggöra hur studenter, i speciallärarutbildningen med inriktning utvecklingsstörning, upplever handledningen under sin VFU. Dessutom syftar studien till att få en bild av hur yrkesverksamma speciallärare, i särskolan, ser på samarbetet med högskolan samt få deras syn på handledning av blivande speciallärare. Som metod har en enkätstudie med blivande speciallärare och en intervjustudie med fem verksamma speciallärare på särskolan genomförts. Analysförfarandet utgår från hermeneutisk fenomenologisk ansats med fokus på relationell pedagogik. Analysen utgår från frågorna hur och vad studenterna och intervjupersonerna säger om handledning och samarbete. Resultatet visar att tid till reflektion och bemötande är två viktiga faktorer i handledning. Det har också framkommit att samarbetet kan utvecklas genom att högskolan ger tydligare direktiv gällande mål för studenters VFU och att högskolan får tillgång att forska i skolans verksamhet. Speciallärarna i verksamheten vill få ta del av ny forskning och fortbildning i ett samarbete. Kunskap om speciallärarprofessionen är viktig och när det gäller studenter som läser till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning är fördjupade kunskaper om barn på tidig utvecklingsnivå något som behöver utvecklas. En ny yrkesprofession, nämligen förstelärare, är en grupp som eventuellt skulle kunna ha handledning som del i uppdraget, eftersom tre av fem intervjupersoner redan har det uppdraget och är dessutom intresserade av att handleda studenter. Det finns potentiella utvecklingsområden inom VFU i speciallärarutbildningen, inriktning utvecklingsstörning, där kunskap från denna studie kan bidra med att höja kvalitén på VFU:n i speciallärarutbildningen samt att utveckla och sprida kunskap om handledning i VFU, det vill säga hur yrkesteoretisk handledning som studenten möter på sin VFU bör se ut, såväl som vikten av samarbete mellan högskola och särskola. Mer forskning behövs.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 59
Language swe (iso)
Subject collaboration
compulsory school for children with intellectual disabilities
relational pedagogy
special education teachers
student
supervisor
work integrated learning (WIL)
Handle http://hdl.handle.net/2043/21034 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics