Preschool teachers´ views on preschool mathematical environment

DSpace Repository

Preschool teachers´ views on preschool mathematical environment

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Preschool teachers´ views on preschool mathematical environment
Author Brizic Biloglav, Marija
Date 2016
Swedish abstract
Föreliggande studie handlar om förskolans uppdrag att skapa goda förutsättningar för barns matematiska förståelse. Studiens syfte är att beskriva hur sex pedagoger arbetar för att skapa en matematisk lärandemiljö för barn i ålder 3-5 år. För att uppnå studiens syfte ställs två frågeställningar som är: Hur ordnar sex pedagoger förskolans miljö och material för att stimulera barns matematiska förståelse? samt Vilka matematiska aktiviteter beskriver pedagogerna som ett led i att stimulera barns matematiska förståelse? Studien grundas i ett Sociokulturellt perspektiv med fokus på miljö, språk och samlärande. I urvalet ingår sex pedagoger med varierande utbildning och arbetserfarenhet men har det gemensamt att arbeta inom samma storstadskommun. Empirin samlades in med kvalitativ intervjumetod. Studiens viktigaste resultat visar att de intervjuade pedagogerna arbetar målmedvetet med att skapa och omskapa miljö och material allt efter barnens intressen och behov. De redskap som pedagogerna använder i sin verksamhet och i syfte att utveckla barns matematiska förståelse är redskap som barnen på ett lekfullt sätt kan sortera, para ihop, bygga och konstruera med, räkna antal, samt arbeta med rumsuppfattning. Alla pedagogerna arbetar med matematik som kan kopplas till de sex matematiska aktiviteterna: räkna, lokalisera, mäta, konstruera, lokalisera och förklara. Studien visar också att pedagogerna skapar matematiska aktiviteter i samråd med barnen och, för barnen, i meningsfulla sammanhang. Enligt de sex pedagogerna behövs det skapas en lugn miljö med tydlig struktur som utmanar barnen i deras matematiska lärande. De slutsatser som kan dras av resultaten är att pedagogerna i de aktuella förskolorna är väl förberedda för att uppfylla förskolans uppdrag att skapa goda förutsättningar för barns matematiska förståelse.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Kommunikation
lek
lärande
matematik
material
miljö
samlärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/21057 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics