Patienters upplevelser under och efter en hjärtinfarkt

DSpace Repository

Patienters upplevelser under och efter en hjärtinfarkt

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Patienters upplevelser under och efter en hjärtinfarkt
Author Svensson, Amanda ; Hussain, Hivin
Date 2016
English abstract
Background: Heart - and vascular diseases are the most common national disease and the leading cause of death in Swedish society. The disease occurs due to a blockage of the heart's large vessels. The reason that a blockage and a heart attack occur depends on atherosclerosis causes by individual lifestyles that includes smoking, physical inactivity, poor diet, stress and being overweight. The occlusion of the vessel leading to ischemia causes chest pain. In the acute process the patients experience feelings of stress, depression and anger. After discharge from the hospital the patients experience mixed feelings and concerns of developing another heart attack. The aim: The aim of this study is to illustrate patients' experiences during and after a myocardial infarction. Methods: The method which is used to the literature study is according to Polit & Beck (2014). To the qualitative literature study was several searches after ten qualitative scientific studies was made conducted by the databases PUBMED and CINAHL. MeSH- terms and Headings have been used. Results: The result shows that patients experience emotional reactions after being diagnosed with a myocardial infarction. The reactions include both the acute process and after the illness. The respondents expressed experiences from the body & soul and experiences from the environment. The experiences from the body & soul include symptoms, fear and anxiety, changes, becoming ill and coping. Experiences from the environment include patients support from relatives and the health care’s affect on their recovery.
Swedish abstract
Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste folksjukdomen och dödsorsaken i det svenska samhället. Sjukdomen beror på en tilltäppning av hjärtats stora kärl. Att en tilltäppning inträffar och en hjärtinfarkt uppstår beror på ateroskleros vilket orsakats av individens levnadsvanor; tobaksrökning, fysisk inaktivitet, dåliga kostvanor, stress och övervikt. Tilltäppningen av kärlet leder till ischemi vilket medför bröstsmärta. I det akuta förloppet upplever patienter känslor av stress, nedstämdhet och ilska. Efter utskrivning upplevs blandade känslor av patienterna och en oro skapas över att drabbas av en ny hjärtinfarkt. Syftet: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa patienters upplevelser under och efter en hjärtinfarkt. Metod: Den metod som används till litteraturstudien är enligt Polit & Becks (2014). Till den kvalitativa litteraturstudien gjordes ett flertal sökningar efter tio kvalitativa vetenskapliga studier som genomfördes i databaserna CINAHL och PUBMED. Användning av MeSH- termer och Headings har utnyttjats. Resultat: Patienterna upplever känslomässiga reaktioner efter att ha insjuknat i en hjärtinfarkt. Reaktionerna omfattar både det akuta tillståndet och efterförloppet. Det respondenterna uppfattade var upplevelser från kropp & själ och upplevelser från omgivningen. Upplevelser från kropp & själ inkluderar symtom, rädsla och ångest, förändringar, insjuknandet och coping. Upplevelser från omgivningen innefattar patienternas stöd från anhöriga, patienternas syn på vården samt deras roll i återhämtningsprocessen.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Patient
Upplevelse
Psykologi
Hjärtinfarkt
Hjärtattack
Experience
Psychology
Myocardial infarction
Heart attack
Handle http://hdl.handle.net/2043/21068 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics