Den effekt utbildning har på användandet av omvårdnadsdiagnoser hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter, en litteraturstudie

DSpace Repository

Den effekt utbildning har på användandet av omvårdnadsdiagnoser hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter, en litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Den effekt utbildning har på användandet av omvårdnadsdiagnoser hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter, en litteraturstudie
Author Bengtsson, Olivia ; Perntz, Ulrica
Date 2016
English abstract
Aim: The aim of this literature review is to systematically analyze scientific evidence of the effect of education on the use of nursing diagnosis with nurses and nursing students. Background: Nursing diagnosis is a part of the nursing process, which is a tool for guidance of nursing documentation in a systematic way, with the goal of obtaining good nursing. Lack of usage is showed in previous research which also indicate lack of knowledge and lack of time as possible causes. Method: 10 articles were included after systematic database searches in CINAHL, Cochrane Library, PubMed and PsycINFO. The articles have been reviewed for quality and a manifest content analysis has been completed. Result: Education in different formation generates a positive effect on the use of nursing diagnosis. The themes that arose were: The quality of nursing diagnosis; The quantity of nursing diagnosis; The effect on the nursing process; and Personal factors. Conclusion: Education leads to better quality and a greater use of nursing diagnosis. Remaining steps of the nursing process will be positively influenced as well as the attitude towards nursing diagnosis.
Swedish abstract
Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att systematiskt granska vetenskaplig evidens för effekten av utbildning på användandet av omvårdnadsdiagnoser hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Bakgrund: Omvårdnadsdiagnoser är en del i omvårdnadsprocessen vilken är till för att hjälpa sjuksköterskor att på ett systematiskt sätt dokumentera i patientjournaler med målsättningen att upprätthålla en god omvårdnad. Bristfälligt användande påvisas i tidigare forskning vilka även indikerar okunskap och tidsbrist som möjliga orsaker. Metod: 10 artiklar inkluderades efter systematiska databassökningar i CINAHL, Cochrane Library, PubMed och PsycINFO. Artiklarna har därefter kvalitetsgranskats och en manifest innehållsanalys har genomförts. Resultat: Utbildning i olika utformningar genererar en positiv effekt på användandet av omvårdnadsdiagnoser. De tema som uppstod är: Kvaliteten på omvårdnadsdiagnoser; Kvantiteten på omvårdnadsdiagnoser; Påverkan på omvårdnadsprocessen och Personliga faktorer. Konklusion: Utbildning leder till bättre kvalitet och större användning av omvårdnadsdiagnoser. Även övriga steg i omvårdnadsprocessen påverkas positivt och attityden inför omvårdnadsdiagnoser förbättras.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject omvårdnadsdiagnos
sjuksköterska
sjuksköterskestudent
utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/21070 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics