Vilken plats tar sociala medier i våra liv?

DSpace Repository

Vilken plats tar sociala medier i våra liv?

Details

Files for download
Icon
Detta är Sofie ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vilken plats tar sociala medier i våra liv?
Author Ohlsson, Sofie
Date 2016
English abstract
This is an essay written at the Faculty of Technology and Society at Malmö University. The purpose of this paper is to create a picture of how the use of social media looks like in the chosen respondent-group and to explore how we think we choose to spend time on social media. This essay consists of the interviews conducted with 10 people aged 20 - 30 years. The material collected from the interviews has been compiled to create common responses. The responses have been analyzed and then compared with data from the database Orvesto constituted by TNS SIFOs surveys. This has created an overall picture of how the respondent-group is using social media and how they think about it. I’ve put the results from the interviews in comparison to what the statistics say. This has strengthened my result. Social medias are used very much in the group of respondents and it’s not everybody that thinks that they use the social medias in a correct amount. To use social medias in just the right amount is the best, that’s a thing the respondents agree with each other about. To break a pattern and do different is an experience the participants have gone through. It was according to the interviewed people a very healthy experience since it often takes a forced action for them to do differently and break their patterns. The experience confirmed a lot of peoples’ thoughts about social media, that it doesn’t take that big of a place in their lives and that they actually don’t need it that much. A lot of people realized that they use social medias too much, but they still had a hard time to stop using it after the intervention. In the end of the essay there is a discussion that compares the theory with the result. I have also discussed how different parts of the work are strengthening each other.
Swedish abstract
Detta är ett examensarbete vid fakulteten Teknik och Samhälle på Malmö högskola. Syftet med uppsatsen är att skapa en ögonblicksbild över hur användandet av sociala medier ser ut i den utvalda respondentgruppen samt att undersöka hur de resonerar när de väljer att lägga tid på sociala medier. Uppsatsens resultat utgörs av intervjuer utförda tillsammans med 10 personer i åldrarna 20 – 30 år. Materialet som samlats in från intervjuerna har sammanställts för att skapa gemensamma svar. Svaren har analyserats och därefter jämförts med statistik från databasen Orvesto, som utgörs av TNS SIFOs undersökningar. Detta har skapat en övergripande bild över hur respondentgruppen använder sociala medier samt resonerar kring ämnet, och resultatet från intervjuerna har satts i jämförelse med vad statistiken säger. Sociala medier används flitigt hos respondentgruppen och det är inte alla som tycker att de använder sociala medier i en lagom mängd. Att använda sociala medier med måtta är bäst, det håller intervjupersonerna med varandra om. Att bryta mönster och göra annorlunda är även en upplevelse deltagarna varit med om. Det var enligt intervjupersonerna en nyttig upplevelse eftersom det ofta krävs att de blir tvingade till att göra annorlunda och ändra på sig för att det faktiskt ska ske. Upplevelsen bekräftade mångas tankar om att sociala medier egentligen inte tar upp en viktig plats i deras liv, och att det egentligen inte behövs i den mängd det används idag. Många insåg även att de använde sociala medier för mycket, men hade ändå svårt att sluta använda det i samma omfattning efter avslutad intervention. I slutet av uppsatsen finns en diskussion där författaren diskuterat och jämfört teori med resultat. Författaren har även diskuterat hur olika delar i arbetet stärker varandra.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Sociala medier
Social medieanvändning
Stress
Facebook
Instagram
Snapchat
Social media
LinkedIn
Social media use
Handle http://hdl.handle.net/2043/21075 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics