Value Management i byggprojekt

DSpace Repository

Value Management i byggprojekt

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Value Management i byggprojekt
Author Johansson, Martin ; Sundvall, Kristoffer
Date 2016
English abstract
The Swedish construction industry can be seen as conservative and introduction of new ideas can be difficult. With the upcoming method of partnering in construction projects the developer invites the construction company to a closer cooperation. To help contractors to rethink and modernize their projects methods they might need a new control system that values costs and income equally. Value Management is a project method with these values. The purpose of this study is:  To investigate what Value Management is.  How the representatives from the industry feel about Value Management.  Investigate and analyze the possibilities of Value Management in a finished project. The study will contain theory about Value Management and an interview study. This is followed by an analysis about Value Management and a discussion about its possibilities in project Ringstorpshöjden. During the study we have formed an opinion that the companies are positive to the idea of Value Management. Value Management is established in a series of countries although not in Sweden. This might depend on differences between the idea of Swedish property management and the international idea. In project Ringstorpshöjden the organization contained a very experienced project group with a mature view on consulting services and openness to new methods. I many ways work in the project reminds a lot of Value Management and the idea of implementation of the method feels natural.
Swedish abstract
Med en relativt ny samarbetsform i partnering som etablerat sig allt mer den senaste tiden släpper beställaren in entreprenören i ett närmare samarbete. Med detta nyare samarbete jobbar entreprenören i större samverkan med beställaren och intäkter tas till lika stor hänsyn som kostnader. För att få entreprenörer att tänka nytt kan ett sorts hjälpmedel, där man värderar både kostnad och intäkt, vara väl till hands. Genom undersökning av Value Managements möjligheter i branschen blir syftet med arbetet följande:  Att undersöka vad Value Management är.  Att ta reda på hur branschföreträdare ser på Value Management och om de anser att det är ett bra tillvägagångssätt.  Att undersöka och analysera möjligheterna för Value Management i ett slutfört projekt. Examensarbetets genomförande består av teori där vi beskriver Value Management och en intervjustudie där vi samlar in generella åsikter angående Value Management samt en undersökning av projektet. Intervjuerna består av relativt öppna frågor som tillåter en diskussion där vi ställer följdfrågor som kommer upp under intervjuns gång. Rapporten innehåller en teoridel om Value Management följt av fakta om vårt undersökta projekt. Efter det kommer en analys av Value Management samt en diskussion kring huruvida möjligheterna hade kunnat vara för metoden i det undersökta projektet. Under arbetets gång har vi bildat oss uppfattningen av att företagen upplever att Value Managemenet är en bra metod för kostnadseffektivitet och samverkan. Att Value Management är etablerad i flertalet länder såsom Australien och Frankrike men inte i Sverige kan bero på att svenska fastighetsföretag utövar en aktiv fastighetsförvaltning där bedriver förvaltningen i egen regi, detta skiljer sig då mot många utländska marknader då man sällan bedriver förvaltningen själv. I det undersökta projektet fanns mycket erfarenhet och en stor vilja till samverkan samt en mogen inställning till extern hjälp och öppenhet för nya metoder. I många anseenden har de involverade arbetat på ett sätt som påminner till stor del om Value Managements grundfilosofi, vilket gör att kopplingen till Value Management känns naturlig och lätt implementerad.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Value Management
Project Management
Construction
Projektledning
Byggprojekt
Handle http://hdl.handle.net/2043/21095 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics