Effektmätningens roll inom digitala medier

DSpace Repository

Effektmätningens roll inom digitala medier

Details

Files for download
Icon
Kandidatuppsats
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Effektmätningens roll inom digitala medier
Author Weibull, Amanda
Date 2016
English abstract
This study concerns the power measurement of digital advertising with a focus on web analytics and web analytic tools. The author intends to narrow the concept of power measurement, highlighting its function and importance for today's media advertisers and for the media agency that is current for this study. Therefore, the paper highlights the role of power measurement within today's digital media – from a media agency perspective. The study also intends to highlight the importance for advertisers to invest in measuring their advertising. The media agency and its employees are in this paper confidential. The Media Agency was chosen as an object for the study because a similar study with the same focus never been implemented at the agency and power measurement is currently a topical issue in the media world, but also for the agency that primarily works with digital advertising. The purpose of this paper is to review and highlight the role of power measurement within today's digital media to find out what is actually being measured and for what purpose. The purpose of this study is therefore to contribute to a deeper understanding of the measurement of advertising, what benefits it provides and what it actual means for the media agency and advertisers. Five interviews with employees of the media agency have been conducted. All respondents possess professional roles that mainly focus on digital media, digital measurement, web analytic tools, and customer relations.
Swedish abstract
Denna studie berör effektmätning av digital annonsering med en inriktning på webbanalyser och webbanalytiska verktyg. Uppsatsförfattaren ämnar att smala av begreppet effektmätning och belysa dess funktion och betydelse för dagens medieannonsörer och den aktuella mediebyrån som i detta fall studerats. Studien berör därmed effektmätningens roll inom dagens digitala medier – ur en mediebyrås perspektiv. Studien avser även att belysa o-/ betydelsen för annonsörer att investera i mätning av sin reklam. Mediebyrån och dess anställda är i denna uppsats konfidentiella. Mediebyrån valdes som objekt och utgångspunkt för studien då en liknande studie med samma fokusområde aldrig genomförts på byrån och effektmätning är ett aktuellt ämne inom medievärlden men även för byrån som främst arbetar med den digitala annonseringen. Syftet med uppsatsen är att se över och belysa effektmätningens roll i dagens digitala medier – vad det är som faktiskt mäts och till vilken nytta. Avsikten med studien är därmed att bidra till en djupare förståelse kring mätning av reklam, vilken nytta det ger samt vad det innebär för mediebyrån och annonsörer. Fem stycken kvalitativa intervjuer med anställda inom mediebyrån har genomförts. Samtliga respondenter besitter yrkesroller som huvudsakligen fokuserar på digitala medier, digital mätning, webbanalytiska verktyg samt kundrelationer.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 53
Language swe (iso)
Subject Effektmätning
Mätning
Reklammätning
Digital mätning
Webbanalys
Webbanalytiska verktyg
Handle http://hdl.handle.net/2043/21103 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics