Perceptions of usability - a comparisonof the expert's perception with the end user's perception for improving navigations guidelines

DSpace Repository

Perceptions of usability - a comparisonof the expert's perception with the end user's perception for improving navigations guidelines

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Perceptions of usability - a comparisonof the expert's perception with the end user's perception for improving navigations guidelines
Author Ahlkvist, Linda
Date 2016
English abstract
Usability is a central and common concept in the process of developing a usable and easily understood website for world wide web’s users. Usability strives för efficiency and satisfaction, the website’s users should be able to perform their tasks with minimum effort and within a reasonable time limit. This bachelor thesis will review the need of usability and how experts and users interprete the concept. How can the different interpretations of usability affect the need of usability online on the world wide web, and how important is a navigation designed with usability in mind? This thesis will be based on a former study within the subject usability, an interview study that is questioning the guidelines of usability today. The understandings on usability will be determined through interviews with eight interviewees, four experts and four users. The examination aims to strength or lower the hypotes “Existing guidelines for usability needs an update and reformulation to fit the understandings from experts and users of world wide web today.” There is no earlier studies on the matter where users are asked to define usability, it is more common to ask users what they think of the usability on a specific product. The results of this study shows that the two audiences understandings completes each other but are interpreted differently. Audience 1, the experts, defines usability as something efficient and easily learnable, while audience 2, the end-users, defines the concept as something simple that is easily accessible and widely spread throughout the world wide web. The most interesting result of the study is the results that shows how the experts develop with norms and standards in mind instead of guidelines and the end-users wants products built on standards that they recognize.
Swedish abstract
Användbarhet är ett centralt begrepp i webbutveckling vid utvecklandet av tillgängliga och användbara webbsidor. Användbarhet strävar efter effektivitet och tillfredställelse. Webbsidans användare ska kunna utföra ärende utan ansträngning eller större tidsåtgång för att slutligen känna en tillfredställelse med sig själv och det framgångsrikt utförda ärendet. I detta examensarbete kommer användbarhet på world wide web behandlas ur två infallsvinklar, experters uppfattning respektive vardaglig användares uppfattning på begreppet. Arbetet ämnar lyfta fram tolkningar för begreppet användbarhet och hur stort värde det har vid webbutveckling, i synnerhet en global navigations värde som verktyg för orientering på en webbsida. Frågeställningen besvaras genom en analys och likhetsgranskning först mellan målgrupperna, sedan mot tidigare studier i sektion 5. Examensarbetet kommer främst baseras på en tidigare studie som även den ifrågasätter riktlinjer för användbarhet i en intervjustudie med utvecklare inom webbutveckling. Genom intervjuer kommer vardagliga användare och experters tolkningar jämföras mot tidigare studier och forskning för att betona det värde som användbarhet har för en välutvecklad och funktionellt framgångsrik webbsida med fokus på global navigation. Resultatet av undersökningen ämnar styrka eller sänka hypotesen om att satta riktlinjer för användbarhet behöver uppdateras och korrigeras efter aktuella uppfattningar hos så väl experter så väl som vardagliga användare idag. Det finns idag ingen känd forskning inom ämnet där användarens tolkning av användbarhet involveras vilket öppnar nya möjligheter till att förbättra existerande riktlinjer ytterligare. Resultatet av studien visar att målgruppernas uppfattningar kompletterar varandra men tolkas på olika sätt. Medan experter, målgrupp 1, definierar användbarhet som effektivt, tillförståeligt och tillgängligt beskriver användarna, målgrupp 2, begreppet som något enkelt och något som finns lättillgängligt och brett. Studiens främsta och mest användbara resultat är att målgrupp 1 utvecklar efter normer framför riktlinjer, och målgrupp 2 vill ha produkter byggda på standarder och normer.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 29
Language swe (iso)
Subject Usability
Navigation
usability + perception
user + perception
comparison of usability
Handle http://hdl.handle.net/2043/21108 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics