Konnektortjocklekens inverkan på hållfastheten i en treleds-implantatbrounderkonstruktion av PEEK med hjälp av finita elementmetodenFinita elementmetoden för hållfasthetsanalys av treleds-implantatbrounderkonstruktioner av PEEK med varierande konnektordimensioneringKonnektordimensionens betydelse för hållfastheten i treleds-implantatbrounderkonstruktioner av PEEK; En finita elementanalys

DSpace Repository

Konnektortjocklekens inverkan på hållfastheten i en treleds-implantatbrounderkonstruktion av PEEK med hjälp av finita elementmetodenFinita elementmetoden för hållfasthetsanalys av treleds-implantatbrounderkonstruktioner av PEEK med varierande konnektordimensioneringKonnektordimensionens betydelse för hållfastheten i treleds-implantatbrounderkonstruktioner av PEEK; En finita elementanalys

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Konnektortjocklekens inverkan på hållfastheten i en treleds-implantatbrounderkonstruktion av PEEK med hjälp av finita elementmetodenFinita elementmetoden för hållfasthetsanalys av treleds-implantatbrounderkonstruktioner av PEEK med varierande konnektordimensioneringKonnektordimensionens betydelse för hållfastheten i treleds-implantatbrounderkonstruktioner av PEEK; En finita elementanalys
Author Lundkvist, Helena ; Roos, Gustav
Date 2016
English abstract
Abstract Purpose The aim of the study was is to examine the strength ofin three-unit implant-supported frameworks made of PEEK, depending on connector dimension and loading direction utilizing via a finite element analysis-method (FEAM) by analyzing the stress concentration, displacement and strain. in three-unit implant-supported frameworks made of PEEK, depending on connector dimension and loading direction utilizing a finite element-method (FEM). Material and method Implant-supported frameworks, 44-46, of PEEK and zirconia with connector dimensions area 12 mm2, 14 mm2 and 16 mm2 was produced by CAD. Via FEAM-software the pontic was loaded with 500 N angled at 0° and 30°. Values for stress, displacement and strain were analyzed. Results Maximum stress values ​​occurred in PEEK with the connector area 12 mm2 under angled loading and minimum stress​​ in PEEK with 14 mm2 under axial loading. In the control groups, P/Z 16 mm2, maximum stress arose occlusally, but high stress remained in the cervical connector area. Higher displacement and strain values for displacement and strain waswere observed in all PEEK-groups compared to zirconia, regardless of connector dimension and load angulation of the load. Conclusion Within the limitations of this the study, the following conclusions were made: • An under-dimensioned connector have a negative impact on the strength of three-unit implant-supported frameworks made of PEEK since the location of the maximum stress appears in more critical areas – the connector areas. • Inclined loading increases stress, displacement and strain in three-unit implant-supported frameworks regardless of material or connector dimension. • Stress values and stress distribution are similar in three-unit implant-supported frameworks made from of PEEK as well as zirconia, but affects PEEK more critically. • Higher displacement and strain values were observed in three-unit implant-supported frameworks of PEEK compared to zirconia.
Swedish abstract
Sammanfattning Syfte Syftet med föreliggande studie är varär att med en finita elementanalys (FEA) undersöka hållfastheten i implantatförankrade treleds-brounderkonstruktioner av materialet PEEK beroende på konnektordimension och belastningsvinkel med hjälp av finita elementmetoden (FEM) genom att analysera spänningskoncentration, displacering och töjning. i implantatförankrade treleds-brounderkonstruktioner i materialet PEEK beroende på konnektortjocklek och belastningsvinkel med hjälp av finita elementmetoden (FEM). Material och Metod Tre Ddigitala implantatförankrade brokonstruktioner 44-46 i PEEK respektive zirkconia med konnektordimensionerna konnektorarean 12 mm2, 14 mm2 och 16 mm2 f framställdes i ett CAD-program. Grupperna med konnektordimensionen 16 mm2 utgjorde intern (P-16) respektive extern (Z-16) kontrollgrupp. Därefter Dessa belastades dessa med hjälp av med en programvara för FEM FEA på ponticen med kraften 500 N i vinklarna axiell (0°) och vinklad ( 30°) riktning. Värdena för spänningskoncentration, displacering och töjning visualiserades och analyserades. Resultat Resultaten visade att högst spänningsvärden uppstod i PEEK-konstruktionen med konnektorarean 12 mm2 under en vinklad belastning, samt att lägst spänningsvärden uppstod i PEEK-konstruktionen med konnektorarean 14 mm2 under axiell belastning. Endast i kontrollgrupperna, PEEK respektive zirkonia 16 mm2P-16 respektive Z-16 uppstod den maximala spänningskoncentrationen ocklusalt istället för vid konnektorn, även om höga spänningsvärden fortfarande kunde utläsas cervikalt på konnektorn. Högre displacerings- och töjningsvärden kunde iakttas i samtliga PEEK-grupper jämfört med zirkonia-grupperna, oavsett konnektortjocklek konnektordimension och belastningsvinkel. Slutsats Inom ramen för följande föreliggande studiesrs begränsningar kan följande slutsatser dras: • En underdimensionerad konnektor har en negativ inverkan på hållfastheten i implantatförankrade treleds-brounderkonstruktioner av PEEK då de maximala spänningskoncentrationernas lokalisering förflyttas till mer kritiska områden i konnektorområdet. • En vinklad belastning ökar spänningarna, displaceringen och töjningen i implantatförankrade brounderkonstruktioner oavsett material eller konnektortjocklekkonnektordimension. • Spänningsvärden och spänningsfördelning är likartade i implantatförankrade treleds-underkonstruktioner av PEEK och zirkonia, men är mer kritiska för PEEK. • Displacerings- och töjningsvärden är högre i PEEK- än i zirkonia-implantatförankrade treleds-underkonstruktioner.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 2
Language swe (iso)
Subject PEEK
FEA
Finita elementanalys
konnektordimension
Handle http://hdl.handle.net/2043/21131 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics