Tankar kring Ur och Skur - En kvalitativ studie med förskollärares och föräldrars perspektiv på en Ur och Skur förskola Thoughts About an Outdoor Preschool - A Qualitative Study of the Teachers and Parents Perspective on an Outdoor Preschool

DSpace Repository

Tankar kring Ur och Skur - En kvalitativ studie med förskollärares och föräldrars perspektiv på en Ur och Skur förskola Thoughts About an Outdoor Preschool - A Qualitative Study of the Teachers and Parents Perspective on an Outdoor Preschool

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tankar kring Ur och Skur - En kvalitativ studie med förskollärares och föräldrars perspektiv på en Ur och Skur förskola Thoughts About an Outdoor Preschool - A Qualitative Study of the Teachers and Parents Perspective on an Outdoor Preschool
Author Jönsson, Cecilia ; Pileby, Amanda
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att kunna bidra med nya kunskaper om varför utomhusförskolor behövs i dagens samhälle. Detta ses utifrån verksamma pedagoger och föräldrar på en Ur och Skur förskola. Detta undersöks med bakgrunden att barn blir mer inaktiva i dagens samhälle (Karsten, 2005), vilket leder till att studien ska belysa förskollärares och föräldrars tankar kring varför de har valt utomhusförskola och att detta kan bidra till andra som inte uppmärksammat utomhusförskolors effekter. Studien har genomförts på en förskola i södra Sverige och har genomförts utifrån en kvalitativ metod, med intervjuer och enkätfrågor. Transkribering av intervjuer och enkäter har sedan kategoriserats och utifrån det har vi sett vad det är som förskollärare och föräldrar på just denna förskola tar upp som relevant. Studien utgår från fenomenografin och framförallt det andra perspektivet inom grenen, för att få in och bearbeta vårt material. Sedan används det första perspektivet när vi tolkar utsagorna. Resultatet av studien är att vi har sett att föräldrarna och förskollärarna lägger vikten på ungefär samma saker när det gäller utomhuspedagogiken på denna utomhusförskola, trots att de utgår från två olika perspektiv, en föräldrasyn respektive en förskollärarsyn. Detta har lett till följande slutsats, att informanterna uppfattar utomhusförskolan som gynnsam för barnens hälsa, lärande och vikten av att de får en närhet till naturen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Subject Fenomenografiskt perspektiv
hälsa
miljö
natur
utomhuspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/21155 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics