Vart är jag på väg? Återkoppling i skolan.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vart är jag på väg? Återkoppling i skolan.
Author Carlsson, Henrik
Date 2016
Swedish abstract
Problemområde som behandlas i studien är hur lärare använder återkoppling och om de använder den på ett sådant sätt att den har en positiv effekt på elevers lärande. Men också hur lärare förstår och uppfattar återkoppling. Återkoppling ska besvara tre frågor: vart är jag på väg?, hur går det för mig? och vart är jag på väg?. Återkopplingen kan riktas till fyra nivåer: uppgift, process, självreglerande och/eller individ. Det finns andra aspekter av återkoppling som är värda att beakta som tas upp i studien varav återkopplingens timing, muntlig och skriftlig återkoppling, återkoppling i klassrum och återkoppling i bedömningssituationer är några. Syftet med studien var att undersöka hur lärare använder återkoppling och deras syn på återkoppling. Metoden som används i projektet är kvalitativ. Observationer och semi-strukturerade intervjuer har genomförts, i en kvalitativ studie, för att samla in empiriskt material. En stor del av återkopplingen i skolan är skriftlig. Jag har läst individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen, skriftliga kommentarer på tester, diagnoser, prov och uppgifter. Resultatet visar att lärarna har olika kunskaper om återkoppling. Men lärarna återkopplar oavsett hur väl insatta de är i återkopplingens teorier. De besvarar återkopplingens tre frågor i olika hög grad. ”Hur går det för mig?” var den fråga som fick mest svar. Mycket av den muntliga återkopplingen sker på uppgiftsnivå vilket kan bero på att många av de observerade lektionerna handlade om procedurräkning. I den skriftliga återkopplingen återkopplades det på processnivå till ganska stor del. Men här förekom det också återkoppling på uppgift och individnivå. Återkoppling på självreglerande nivå var sparsam.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 59
Language swe (iso)
Subject Bedömning
Lärande
Lärare
Nivåer
Återkoppling
Handle http://hdl.handle.net/2043/21158 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics