Informationsarkitektur och navigationsdesign ur synskadade användares perspektiv

DSpace Repository

Informationsarkitektur och navigationsdesign ur synskadade användares perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Informationsarkitektur och navigationsdesign ur synskadade användares perspektiv
Author Hellqvist, Jennie
Date 2016
English abstract
Despite national laws based on the international standards for accessibility reports shows that government websites aren’t accessible for disabled users. Guidelines for web accessibility in Sweden are based on the international standard WCAG 2.0, level AA of conformance which includes simple and understandable language and clear and easy overview of the navigation. Based on previous studies that identified problems that can’t be extracted from guidelines from the international standard (WCAG 2.0) argues that the web accessibility needs to be included earlier during the development process. The work behind the websites navigation and site structure falls under the methods and principles of information architecture. In this thesis, a study regarding how visually impaired user’s definition of usable navigation structures relate to methods and principles of information architecture will be presented. The study deepened the knowledge of the user groups behavior, use of strategies and preferences for navigations design. Data was collected during a user study based on participation observations and qualitative interview. The collected material from the study was compiled during qualitative analysis and was divided in two parts. The first analysis was focused on the user’s experiences and preferences and was summarized as a collection of themes. During the next stage the themes were analyzed in connection with the methods and principles of information architecture. The result indicates aspects that should be considered when practice methods and principles during the development of websites navigation and information architecture. Labels on heading and links are important to overview and navigate. Transformation of list of links and the placement of the lists in regard to other elements have impact on the experience of the navigation. The users follow conventions when searching for navigation elements. They prefer searching before browsing. Large amount of information, graphical elements and the mental model have an impact on information seeking as well as the effectiveness. The previous findings have been analyzed in connection with the methods and principles of information architecture and the following are considered important. Navigation systems should be expanded and designed to work outside it’s context. Names and labels have a great impact on the interaction and should be design to support scanning with the ears. Increased mental load affect the shape of the mental model and the capacity of the working memory. Search systems are used often and are used to speed up the information seeking process. Lastly, the result indicated that the navigation stress test is not reliable as an evaluation method for visually impaired users and should not be used to evaluate the use of strategies, the user experience and user’s preferences.
Swedish abstract
Trots nationella lagar baserade på internationella tillgänglighetsriktlinjer visar rapporter att myndigheters webbplatser inte är tillgängliga för användare med funktionsnedsättning. Riktlinjerna för webbtillgänglighet i Sverige bygger på internationella standarden WCAG 2.0, nivå AA samt uppfyllnad av punkterna; ”Språket är enkelt och begripligt” och ”Navigeringen har en tydlig och överskådlig struktur”. Utifrån studier som har identifierat problem som inte kan kopplas till riktlinjer i den internationella standarden för webbtillgänglighet (WCAG 2.0) argumenteras för att tillgänglighetsarbetet behöver inkluderas redan under utvecklingsprocesserna. Arbete kring utformningen av en webbplats navigation och sitestruktur faller under metoder och principer inom informationsarkitekturen. I denna uppsats redogörs för en studie vilken undersökt hur synskadade användares definition av användbara navigationsstrukturer förhåller sig till metoder och principer inom informationsstrukturen. Under studien skapades fördjupad kunskap kring användargruppens beteende, användning av strategier samt preferenser för navigationens utformning. Data samlades in genom en användarstudie baserad på metoderna för deltagande observation och kvalitativ intervju. Det insamlade materialet från studien analyserades genom kvalitativa analyser och utfördes i två delar. Den första analysen behandlade användarnas beteenden och upplevelser och sammanfattades i ett antal teman vilka representerar användarnas upplevelser, preferenser samt användning av strategier. I ett andra steg analyserades hur användarnas förhållningssätt överensstämmer med metoder och principer inom informationsarkitekturen. Resultatet visar på ett antal aspekter vilka bör beaktas vid tillämpning av metoder och principer för utveckling av webbplatsers navigation och informationsarkitektur. Benämningar på rubriker och länkar är viktiga för att skapa översikt och navigera. Transformation av länklistor samt listornas placering i förhållande till övriga element har betydelse för navigeringens upplevda effektivitet. Användarna förlitar sig vidare på konventionella placeringar av navigationselement. De föredrar att söka (searching) framför att leta (browsing). En stor mängd information och/eller grafiska element samt användarens mentala modell påverkar informationssökningens upplevda effektivitet. Ovan nämna aspekter har analyserats i förhållande till metoder och principer inom informationsarkitekturen och har identifierats påverka följande. Vilka element som ska ses som ett navigationssystem bör utvidgas och navigationssystemens komponenter bör fungera utanför sin kontext. Namngivning och benämningar har visat sig ha extra stor påverkan på interaktionen och bör formas för att stödja auditiv scanning. En ökad mental belastning påverkar formen på användarens mentala modell och arbetsminnet kapacitet. Söksystemen används ofta och i stor utsträckning för att snabba upp informationssökningen. Studien visar även att navigationsstresstestet inte är en tillförlitlig metod för att utvärdera synskadade användares upplevelser, preferenser och användning av strategier.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Informationsarkitektur
Navigationsdesign
Tillgänglighet
Tillgänglig användbarhet
Synskadade användare
Information Architecture
Navigation Design
Accessibility
Accessible Usability
Visually Impaired
Handle http://hdl.handle.net/2043/21193 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics