DEN UNDVIKANDE LOGIKEN EN KVALITATIV FALLSTUDIE OM HUR EN ORGANISATION SAMORDNAR MODERNITETSNORMER

DSpace Repository

DEN UNDVIKANDE LOGIKEN EN KVALITATIV FALLSTUDIE OM HUR EN ORGANISATION SAMORDNAR MODERNITETSNORMER

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 30hp
Title DEN UNDVIKANDE LOGIKEN EN KVALITATIV FALLSTUDIE OM HUR EN ORGANISATION SAMORDNAR MODERNITETSNORMER
Author Tellhed, Erik
Date 2016
English abstract
This essay has its outset in a work team within the elderly care. The work team is relatively equally composed regarding the number of men and women. The hypothesis is that an organization, with a work team of that composition, will even more so contain conflicts between the work place' equality and the caretakers freedom of choice to accept or decline help depending on if the prospective personnel is male or female. The scene of the study has thereby been chosen strategically in order to prove the hypothesis. The essay is addressing how the organization, formally and informally, coordinates these norms and assumes that there is an immanent conflict of interest in the relation between them. The empirical data has been obtained through research interviews. The intention of the essay has been to clarify the division of responsibilities regarding how the norms should be balanced in relation to one another but also to determine which impacts the balancing will provide in the hands-on work and the recruitment of new staff. As the title implicate; did the organization use an avoidant approach in the balancing process. Rather than making the conflict visible, it was de-emphasized by absorbing the concept of equality only on a semantic level, thereby loose coupling the concept from the internal activities. Through such pragmatic disposition the activities could proceed as before without a conflict of interests intervening on the efficiency of the organization.
Swedish abstract
Den här uppsatsen har sin utgångspunkt i en arbetsgrupp, inom äldrevården, vilken har en förhållandevis jämn fördelning mellan antalet män och kvinnor. Hypotesen är att en organisation, med en sådan arbetsgrupp, i större utsträckning inhyser konflikter mellan arbetsplatsens jämställdhet och vårdtagarnas valfrihet att tacka ja eller nej till hjälp beroende på om den tilltänkta utföraren är man eller kvinna. Platsen har alltså valts strategiskt för att utröna om hypotesen kan bekrä ftas. Uppsatsen behandlar hur organisationen, formellt och informellt, samordnar dessa normer och utgår ifrån att det finns en inneboende intressekonflikt i relationen dem emellan. Det empiriska materialet har hämtats in med hjälp av samtalsintervjuer. Syftet med uppsatsen har varit att tydliggöra ansvarsfö rdelningen för hur de olika normerna avvägs mot varandra men också att utröna vilka efterverkningar avvägningarna får i det praktiska arbetet och rekryteringen. Som titeln implicerar använde sig organisationen av en undvikande logik i avvä gningen. Istället för att synliggöra konflikten tonade man ner den genom att bara ta till sig jämställdhetskonceptet på ett terminologiskt plan och på så sätt lö skoppla det från de interna aktiviteterna. Genom detta pragmatiska förhållningssä tt kunde arbetet fortlöpa som tidigare utan att den inbyggda intressekonflikten gjorde avkall på effektiviteten.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 57
Language swe (iso)
Subject user involvement, freedom of choice, loose coupling, equality, subordinate masculinity, social construction of sex
Handle http://hdl.handle.net/2043/21199 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics