Brotthållfasthet hos singelkronor för anteriort bruk av monolitisk högtranslucent Y-TZP, semimonolitisk translucent Y-TZP och monolitiskt litiumdisilikat

DSpace Repository

Brotthållfasthet hos singelkronor för anteriort bruk av monolitisk högtranslucent Y-TZP, semimonolitisk translucent Y-TZP och monolitiskt litiumdisilikat

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Brotthållfasthet hos singelkronor för anteriort bruk av monolitisk högtranslucent Y-TZP, semimonolitisk translucent Y-TZP och monolitiskt litiumdisilikat
Author Lindgren, Jenny
Date 2016
English abstract
Purpose: The purpose of this in-vitro-study is to evaluate the fracture resistance between high translucent monolithic Y-TZP, translucent Y-TZP with buccal porcelain veneering and monolithic lithium disilicate based glass-ceramic, designed as a single central maxilla crown. Material and method: Sixteen monolithic high translucent Y-TZP crowns were fabricated using CAD/CAM technique, Coprasmile®(HTW) and Prettau® Anterior®(HTZ). Sixteen crowns of translucent Y-TZP and buccal porcelain veneering were fabricated using CAD/CAM technique and manually layered porcelain, Copran HT®(LTW) and Prettau® zircon(LTZ). Eight monolithic crowns of lithium disilicate based glass-ceramic were fabricated using pressing techniques, IPS e.max® Press(LD). All crowns underwent thermo cycling prior to cementation to dies. Subsequently all crowns were subjected to a cyclic mechanical preload before being exposed to load-to-fracture in a universal testing machine. Result: Translucent Y-TZP with buccal veneering showed the highest rupture strength amongst the groups. The group LTW showed significantly higher fracture strength compared to the other groups: HTW, HTZ, LTZ and LD. Conclusion: Further development of testing methods for anterior crowns are necessary to increase the understanding connected to materials, crown designs and test methods for clinical relevance. There is a need in further studies for high-translucent Y-TZP and semi monolithic crowns made of translucent Y-TZP. There showed differences depending on the choice of material and crown form, but within the limitation of this study, no general conclusion can be drawn regarding the fracture strength.
Swedish abstract
Syfte: Syftet med föreliggande in-vitro-studie är att utvärdera brotthållfastheten av singelkronor utformade som en central överkäksincisiv framställda av monolitisk högtranslucent Y-TZP, buckalt porslinsskiktad underkonstruktion av translucent Y-TZP eller monolitisk litiumdisilikatbaserad glaskeram. Material och metod: Sexton monolitiska kronor av högtranslucent Y-TZP framställdes med CAD/CAM-teknik, Coprasmile®(HTW) och Prettau® Anterior®(HTZ). Sexton kronor av translucent Y-TZP med buckal porslinspåbränning framställdes med CAD/CAM-teknik och manuell porslinsuppläggning, Copran HT®(LTW) och Prettau® Zircon(LTZ). Åtta monolitiska kronor av litiumdislikatbaserad glaskeram framställdes med pressteknik, IPS e.max® Press(LD). Samtliga kronor genomgick termocykling före cementering till stansar. Därefter genomgick kronorna cyklisk mekanisk förbelastning innan de frakturerades i en universal testmaskin. Resultat: Kronorna av translucent Y-TZP med buckal porslinyta visade högst brotthållfasthetsvärde. Gruppen LTW visade signifikant högre brotthållfasthetsvärde jämfört med de andra grupperna: HTW, HTZ, LTZ och LD. Slutsats: Fortsatt utveckling av testmetod för kronor utformade som incisiver är nödvändigt för att öka förståelsen kopplat till material, utformning av ersättning och testmetod med klinisk relevans. Det finns behov av vidare studier för högtranslucent Y-TZP samt semimonolitiska kronor av translucent Y-TZP. Beroende på materialval och kronutformning visades skillnader, men med studiens begränsningar kan ingen generell slutsats dras gällande brotthållfastheten.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 29
Language swe (iso)
Subject Y-TZP
Monolithic
full ceramics
anterior
single crown
Handle http://hdl.handle.net/2043/21208 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics