Stöld och inbrott på byggarbetsplatser : omfattning, skadeverkan och risk

DSpace Repository

Stöld och inbrott på byggarbetsplatser : omfattning, skadeverkan och risk

Details

Files for download Overview of item record
Publication Report
Title Stöld och inbrott på byggarbetsplatser : omfattning, skadeverkan och risk
Author Kronkvist, Karl ; Martinez Olsson, Elina
Date 2016
Swedish abstract
Likt många andra delar av såväl näringslivet som samhället i stort står den svenska byggbranschen inför stora utmaningar gällande brottslighet och dess konsekvenser. Även om brottsligheten kan uttrycka sig i olika former och med varierande skadeverkan ligger huvudsakligt fokus i föreliggande rapport vid tillgreppsbrott i form av stöld och inbrott vid svenska byggarbetsplatser. Vad som gör just tillgreppsbrott vid byggarbetsplatser till en större samhällelig och politisk fråga framför ett isolerat problem för byggbranschen i sig är hur dess (in)direkta konsekvenser potentiellt kan ha en långtgående skadeverkan. Såväl internationell forskning som nationella kartläggningar antyder hur enorma belopp inom byggindustrin årligen går förlorade i brottsligt svinn, summor som på ett eller annat sätt drabbar slutkonsumenten genom exempelvis högre entreprenadkostnader. Att kostnaderna läggs på slutkonsumenten gör att potentiellt färre uppdrag åläggs byggherrarna vilket i sin tur, och på längre sikt, riskerar bidra till bland annat färre bostäder på en redan eftersläntrad bostadsmarknad. Syftet med rapporten är att ge en beskrivning av tillgreppsbrottslighetens omfattning och utveckling över tid men även att undersöka brottslighetens ekonomiska skadeverkan. Rapporten syftar även till att undersöka om det finns några faktorer som ökar risken för en byggarbetsplats utsatthet för tillgreppsbrott. Rapporten förväntas fungera som ett kunskapsunderlag vid förebyggande arbete gentemot stöld och inbrott vid byggarbetsplatser.
Publisher Hälsa och samhälle, Malmö högskola
Series/Issue FoU-rapport;2016:5
ISSN 1650-2337
ISBN 978-91-7104-709-0
978-91-7104-708-3
Pages 137
Language swe (iso)
Subject Byggarbetsplats
Brottslighet
Stöld och inbrott
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21215 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-7104-709-0 (Search for reseller)
Purchase printed copy
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics