How advertisement can affect attitudes - A qualitative study of how attitudes are towards advertisement through SMS and email

DSpace Repository

How advertisement can affect attitudes - A qualitative study of how attitudes are towards advertisement through SMS and email

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title How advertisement can affect attitudes - A qualitative study of how attitudes are towards advertisement through SMS and email
Author Bengtsson, Lisa
Date 2016
English abstract
The topic that is examined in this paper is the attitude towards promotional messages through SMS and email. The aim is to examine the factors that contribute to the attitude, if age comes into play as a factor and if the attitude is the same for promotional messages via SMS as it is through email. An investigation has been conducted by means of a survey with 139 respondents that formed the basis of the qualitative focus group that the largest part of the result is based. Individuals around Skåne that are in the age 20 and up answered the questionnaire. The survey was designed to identify problems and perspectives that the focus group discussions could build on. The focus group had five participants and these individuals represented the different age groups that the survey encompassed. Which also resulted in different views that were aired and a discussion could be created with different perspectives involved. The inquiry and the transcript from the focus group demonstrate the differences and similarities regarding acceptance and attitude towards the different channels. They also show which factors affected the receipt of promotional mailings through SMS and email. The conclusions that can be drawn from the survey is that the attitude towards advertising through SMS and e-mail are with a negative tone according to the focus group and survey. That if a positive attitude is to be achieved, promotional mailings has to be well designed, have to be sent on time and have a relevance to the recipient and the recipient's lifestyle. One can also conclude that attitude cannot be connected with age. The survey and focus group are demonstrating the same attitude and behavior when it comes to SMS and email for all ages.
Swedish abstract
Det ämne som undersöks i denna uppsats är attityden mot reklamutskick via SMS och e-post. Syftet är att undersöka vilka faktorer som bidrar till attityden och om åldern spelar in som en faktor och om attityden är densamma till reklamutskick via SMS som den är via e-post. En enkätundersökning har genomförts med 139 respondenter som låg till grund för den kvalitativa fokusgruppsundersökning som den största delen av resultatet bygger på. Enkäten har besvarats av individer runt om i Skåne som är i ålder 20 år och uppåt. Enkäten skapades för att kunna identifiera problem och perspektiv inom ämnet som sedan fokusgruppens diskussioner kunde bygga på. Fokusgruppen hade fem stycken medverkande och dessa individer representerade de olika åldersgrupper som enkäten omfattade. Vilket också resulterade i att det var olika åsikter som framkom och en diskussion kunde skapas utifrån olika perspektiv. Enkäten och transkriberingen från fokusgruppen har sedan resulterat i ett resultat som redovisar skillnader och likheter gällande acceptans och attityd mellan de olika kanalerna. Det visar också vilka faktorer som påverkade mottagandet av reklamutskicken via SMS och e-post. De slutsatser som kan dras från undersökningen är att attityden mot reklam via SMS och e-post är av negativ ton enligt fokusgruppen och enkätundersökningen. Om en positiv attityd ska kunna uppnås måste reklamutskicken vara bra utformade, skickas i rätt tid och ha en relevans till mottagaren och mottagarens livsstil. Man kan även dra slutsatsen att attityd inte kan kopplas ihop med ålder. Enkätundersökningen och fokusgruppen påvisar samma attityd och beteendemönster när det gäller SMS och e-post vid alla åldrar.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 59
Language swe (iso)
Subject SMS
e-post
reklam
reklamstrategier
marknadsföring
spam
virus
samtycke
reklamutskick
Handle http://hdl.handle.net/2043/21233 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics