Vad motiverar elever att läsa? En fallstudie av vilka faktorer elever på högstadiet anser ökar deras motivation att läsa skönlitteratur

DSpace Repository

Vad motiverar elever att läsa? En fallstudie av vilka faktorer elever på högstadiet anser ökar deras motivation att läsa skönlitteratur

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad motiverar elever att läsa? En fallstudie av vilka faktorer elever på högstadiet anser ökar deras motivation att läsa skönlitteratur
Author Broman, Sofia ; Karlqvist, Josefine
Date 2016
Swedish abstract
Med bakgrund i elevers minskade läsförståelse och svenskämnets uppdrag har vi i detta arbete undersökt vilka faktorer som motiverar elever på högstadiet att läsa skönlitteratur. Utifrån det insamlade materialet har vi även gjort en analys av vilka skillnader det finns mellan flickors och pojkars syn på vad som motiverar dem att läsa skönlitteratur. Materialet har samlats in genom fyra fokusgruppsintervjuer, två med flickor och två med pojkar. Resultatet visar att både flickorna och pojkarna upplever att de faktorer som kan öka motivationen att läsa är igenkänning i texten, lagom svårighetsgrad i uttrycksform och innehåll och tid för läsning. Pojkarna gör jämförelser med datorspel och menar att datorspelens uppbyggnad bör appliceras på skönlitteraturen för att öka motivationen att läsa. Motviljan mot läsning som framkom i fokusgrupperna tolkar vi som en bristande förmåga att orientera sig igenom skönlitteratur-literacien snarare än en bristande motivation. Vår slutsats är att läraren i sin undervisning bör eftersträva en matchning mellan eleven och texten. En estetisk läsning av texter bör ske i alla skolämnen för att höja läsningens status och läraren bör även ge tid för läsning under skoltid
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject läsa
skönlitteratur
motivation
estetisk
efferent
literacy
erfarenhetspedagogik
ergodisk
genus
läsning
Handle http://hdl.handle.net/2043/21235 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics