Arbete med genus i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Arbete med genus i förskolan
Author Todosijevic, Tanja ; Lucia, Darwich
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka pedagogernas arbete och syn på genus i förskolan. Frågeställningarna är: Hur ser pedagogerna på genus? Vilka möjligheter och svårigheter ser pedagogerna i arbetet med genus? Hur gestaltas pedagogernas arbete i praktiken? Vi har använt oss av en kvalitativ intervjumetod och observation. Vi har intervjuat sex pedagoger i förskolan och observerat dem i samspel med barnen. Vårt resultat visar att personalen ser olika på begreppet genus. Det finns svårigheter som att hitta lekmaterial som passar båda könen och begränsade möjligheter att få fler män till förskolan. Våra slutsatser är att vissa pedagoger omedvetet bär med sig de gamla traditionella könsmönstren. Vissa pedagoger var påverkade av könsblindhet vilket vi tror är en följd av pedagogernas personliga uppfattningar och värderingar. Genusarbetet i förskolan är ett samhällsarbete och för att förändring ska ske bör vi börja med de minsta och arbeta medvetet och aktivt med genusfrågor.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Genus
Förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/21242 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics