Ett normkritiskt utvecklingsarbete med fokus på en förskolas sångrepertoar

DSpace Repository

Ett normkritiskt utvecklingsarbete med fokus på en förskolas sångrepertoar

Details

Files for download
Icon
Ett normkritiskt ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ett normkritiskt utvecklingsarbete med fokus på en förskolas sångrepertoar
Author Bergqvist Engwall, Jessica
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med utvecklingsarbetet är att utifrån ett normkritiskt perspektiv granska och utveckla en del av verksamheten på en förskola, i syfte att synliggöra och vidga normer. Utvecklingsarbetet skedde tillsammans med delar av ett arbetslag från en förskola i en större stad i Sverige och materialet som granskades är de sånger som vanligtvis sjungs av pedagogerna i projektet. Frågeställningarna som ställs är: hur ser pedagogerna på normer och likabehandling, vilka normer som kan identifieras i materialet samt vilka lärdomar och möjliga effekter som kan dras av projektet. Teorier om normer, kulturell dominans och normkritiskt pedagogik har varit centrala för studien samt begreppen barnkultur och barns kultur. Metoder för utvecklingsarbetet har varit deltagarorienterad ansats med semistrukturerade fokusgrupper som främsta metod. Resultaten visar att pedagogerna har en medvetenhet och till viss del har en kritisk ingång till normer och önskar en utveckling med en kollektiv, gemensam process. Sångrepertoaren förstärker svenska språket och aktivitet som norm och har en snäv representation av upphovsskapare. Pedagogerna kan ses som den dominerande gruppen som har makten att välja vad som ska ingå i sångrepertoaren. Alla barn blir inte representerade och exempelvis blir barn som pratar fler språk än svenska osynliggjorda i sångrepertoaren. En effekt av projektet var de samtal som pedagogerna höll med barn från barngruppen kring vad de skulle vilja sjunga om. Barnens intressen visade sig vara nutida barnkultur och populärkultur. Pedagogernas bakgrund skulle då inte vara avgörande för att kunna inkludera barnens intresse i sångrepertoaren. Genom att samtala med barnen kan deras intressen synliggöras vilket kan leda till att sångrepertoaren blir bredare och barnen blir mer delaktiga i verksamheten.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 61
Language swe (iso)
Subject Utvecklingsarbete
Sångrepertoar
Normkritisk pedagogik
Normkritik
Normer
Maktrelationer
Makt
Intersektionalitet
Barnkultur
Förskola
Barns kultur
Fokusgrupp
Deltagarorienterad ansats
Feministisk vetenskapsteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/21276 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics