Nurses' use of Motivational Interviewing. A literature review with a quantitative approach.

DSpace Repository

Nurses' use of Motivational Interviewing. A literature review with a quantitative approach.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Nurses' use of Motivational Interviewing. A literature review with a quantitative approach.
Author Alic, Monika ; Alkrdi, Amal
Date 2016
English abstract
Background: A life style has a big impact on patients’ health. Motivational Interviewing is a way to help patients with life style changes in health care. When nurses have fidelity to Motivational Interviewing, patients will benefit from this in their life style changes positively. Aim of study: The aim of this literature review is to examine how nurses use Motivational Interviewing when consulting patients who wish to change their life styles. Method: Ten scientific articles with a quantitative approach were searched for and analysed using a self-designed flow chart to answer the purpose with. Results: Three themes and an attached subtheme were identified from the chosen studies: nurses’ use of Motivational Interviewing in health care, how patients are impacted by nurses’ use of Motivational Interviewing, challenges which prevent nurses’ use of Motivational Interviewing, and possibilities which facilitate nurses’ use of Motivational Interviewing. Conclusion: Nurses user Motivational Interviewing to some extent because of challenges which prevent them from fidelity to Motivational Interviewing. Due to that, patients cannot benefit in their life style changes.
Swedish abstract
Bakgrund: En livsstil har en stor inverkan på patienters hälsa. Motiverande samtal är ett sätt att hjälpa patienter med livsstilsförändringar i vården. När sjuksköterskor är lojala till motiverande samtal kommer det att gynna patienter och medföra positiva livsstilförändringar. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att undersöka hur sjuksköterskor använder motiverande samtal i möten med patienter som vill förändra sina livsstilar. Metod: Tio vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats söktes och analyserades med hjälp av ett egenkonstruerat flödesschema för att svara på syftet. Resultat: Tre teman och ett tillhörande undertema identifierades från de utvalda studierna: sjuksköterskors användning av motiverande samtal i vården, patienters påverkan av hur sjuksköterskor använder motiverande samtal (undertema), utmaningar som hindrar sjuksköterskors användning av motiverande samtal och möjligheter som underlättar för sjuksköterskors användning av motiverande samtal. Slutsats: Sjuksköterskor använder motiverande samtal endast till viss del på grund av utmaningar som hindrar dem från att bli lojala till motiverande samtal. På det sättet kan inte patienter gynnas i deras livsstilsförändringar.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject fidelity
life style
Motivational Interviewing
nurse
livsstilsförändring
lojalitet
motiverande samtal
sjuksköterskor
Handle http://hdl.handle.net/2043/21305 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics