Sjuksköterskans upplevelse av sexuella trakasserier och konsekvenserna för omvårdnad - En litteraturstudie

DSpace Repository

Sjuksköterskans upplevelse av sexuella trakasserier och konsekvenserna för omvårdnad - En litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskans upplevelse av sexuella trakasserier och konsekvenserna för omvårdnad - En litteraturstudie
Author Blomkvist, Maria ; Hermansson, Kristina
Date 2016
English abstract
Background: Sexual harassment is a widespread social phenomenon and also a prevalent phenomenon in the health care industry. Previous research has shown that sexual harassment can have consequenses in the workplace and while exercising the nurse profession. The nurse has a professional duty and responsibility to provide adequate care and the patient’s health is the main objective. The nurse-patient relationship can be seen as asymmetrical with a power relationship where the patient is dependent on the nurse’s skills. However, in society there is an unbalanced power relationship between men and women. Since the nursing profession is dominated by women it is considered reasonable to believe that this gender hierarchy exists in the nurse’s professional environement. Aim: The aim was through a literary review to illustrate the nurse’s experience of sexual harassment at the workplace and how these affect patient care. Method: Literature review based on ten scientific studies with a qualitative approach. The search for scientific studies were performed in Cinahl and PubMed. Results: Five themes were identified in the ten scientific studies: ”Emotional experience”, ”Power imbalance in the professional team”, ”Impact of workplace culture”, ”Importance of management support” and ”Competence and professional role”. Conclusion: Sexual harassment can involve a negative experience for nurses and may affect the nursing care they carry out to their patients.
Swedish abstract
Bakgrund: Sexuella trakasserier är ett utbrett samhällsfenomen men också ett prevalent fenomen inom hälso- och sjukvården. Tidigare forskning har visat att sexuella trakasserier kan innebära konsekvenser i arbetslivet och för sjuksköterskans yrkesutövning. Sjuksköterskan har ett professionellt uppdrag och ansvar att tillhandahålla lämplig vård och patientens hälsa är det främsta målet. Vårdrelationen kan ses som asymmetrisk med ett maktförhållande då patienten är i behov av sjuksköterskans kompetens. Dock finns det i samhället ett obalanserat maktförhållande mellan kvinnor och män. Då sjuksköterskeprofessionen är kvinnodominerad anses det rimligt att tro att denna genushierarki även existerar i sjuksköterskans arbetsmiljö. Syfte: Syftet var att genom litteraturstudie belysa sjuksköterskans upplevelse av sexuella trakasserier på arbetsplatsen och hur dessa påverkar omvårdnaden. Metod: Litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga studier med kvalitativ ansats. Sökningar efter vetenskapliga studier utfördes i Cinahl och PubMed. Resultat: Fem teman identifierades i de tio studierna: ”Känsloupplevelse”, ”Maktobalans i teamet”, ”Arbetsplatskulturens inverkan”, ”Vikten av stöd från chef” samt ”Kompetens och yrkesroll”. Slutsats: Sexuella trakasserier kan innebära en negativ upplevelse för sjuksköterskor och påverka den omvårdnad som ges patienterna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Genus
Litteraturstudie
Omvårdnad
Sexuella trakasserier
Sjuksköterskor
Gender
Literature review
Nurses
Nursing care
Sexual harassment
Handle http://hdl.handle.net/2043/21306 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics