Digital översättning i vården - en tvärsnittsstudie

DSpace Repository

Digital översättning i vården - en tvärsnittsstudie

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Digital översättning i vården - en tvärsnittsstudie
Author Frenk, Paloma ; Lewenhaupt Kereby, Tove
Date 2016
English abstract
Background: An observation during the clinical practice has been that Google Translate, a digital translation tool, was used as a means to inform patients. Effective nurse-patient communication is a basic qualification for the nurse ́s work and for patient-centered care. Due to language barriers, problems often occur in communication with the patient. Aim: The aim of this study was to find out if, and to what extent, nurses working in hospital care at the hospital in question use digital translation tools when communicating with patients. Method: A cross-sectional study was conducted at a large hospital in southern Sweden through an online questionnaire.The population consisted of 279 nurses, 76 of these filled out the questionnaire. Results: The study showed that 61,8 percent of the participants (n=47) have at some point used digital translation tools, especially Google Translate, when communicating with patients. The most common situations this tool was used in was during pain assessment and when delivering information.
Swedish abstract
Bakgrund: En observation under verksamhetsförlagd utbildning har varit att Google Translate, ett digitalt översättningsverktyg, har använts som hjälpmedel för att försöka förmedla information till patienter. Effektiv kommunikation mellan sjuksköterska och patient är en grundläggande förutsättning för sjuksköterskans arbete och för personcentrerad vård. På grund av språkförbistringar uppstår det ofta problem i kommunikation med patienten. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om och i vilken utsträckning sjuksköterskor i slutenvården på sjukhuset i fråga använder sig av digitala översättningsverktyg i kommunikation med patienter. Metod: En tvärsnittsstudie genomfördes med hjälp av webbenkät på ett stort sjukhus i södra Sverige. Populationen bestod av 279 sjuksköterskor, 76 av dessa besvarade enkäten. Resultat: Undersökningen visade att 61,8 procent av deltagarna (n= 47) har någon gång använt digitala översättningsverktyg, nästan uteslutande Google Translate, i kommunikationen med patienter. De vanligaste situationerna då det har använts var vid smärtskattning och informationsförmedling.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 30
Language swe (iso)
Subject Digital översättning
Google Translate
Informatik
Kommunikation
Patientsäkerhet
Språkbarriärer
Handle http://hdl.handle.net/2043/21326 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics