Rädslans kultur: En empirisk studie gällande barns självständiga utomhusvistelse

DSpace Repository

Rädslans kultur: En empirisk studie gällande barns självständiga utomhusvistelse

Details

Files for download
Icon
Rädslans kultur: ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Rädslans kultur: En empirisk studie gällande barns självständiga utomhusvistelse
Author Fridell, Andreas ; Gansmark, Fredrik
Date 2016
Swedish abstract
Det här är en empirisk undersökning kopplat till barns självständiga utomhusvistelse som undersöker vilka möjligheter barn har att utforska, upptäcka och vistas i sin närmiljö på egen hand. Vi vill ta reda på vilken påverkan rådande barndomssyn har på barns möjligheter att vistas utomhus. Vi vill även synliggöra hur pedagoger och föräldrar resonerar kring utomhusvistelse. Insamlingen utav empirin har skett genom intervjuer och enkätundersökningar för att både insamla kvalitativ och kvantitativ data. Analysen av empirin har influerats av Faircloughs kritiska diskursanalys där vi har försökt finna den rådande diskursordningen. Resultatet visar på att den fysiska miljön har en betydande påverkan på hur föräldrar begränsar barns utevistelse. Trafiken är den mest påtagliga faktorn, oavsett vilken typ av område boendet ligger i. Den sociala aspekten har även en stor påverkan på barns utomhusvistelse där normen om det goda föräldraskapet tycks väga tungt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Subject Det goda föräldraskapet
Trafikhinder
Rädslans kultur
Faircloughs kritiska diskursanalys
Utomhusvistelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/21368 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics