Fysisk aktivitet i fritidshemmet

DSpace Repository

Fysisk aktivitet i fritidshemmet

Details

Files for download
Icon
En studie om ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fysisk aktivitet i fritidshemmet
Author Westerlund, Fredrik ; Gupta, Robin
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att granska hur pedagogerna på två olika fritidshem arbetar med fysisk aktivitet i dess olika uttrycksformer, vi vill även granska vilka förutsättningar som finns på fritidshemmen för utförande av fysiska aktiviteter. Våra frågeställningar är ”Hur arbetar pedagogerna med fysisk aktivitet och hur främjas hälsa och lärande i den fysiska aktiviteten?” och ”Vilka möjligheter finns till fysisk aktivitet på fritidshemmet?”. Vi har använt oss av två teorier för att analysera empirin. Dessa är KASAM (Känsla av sammanhang) och det sociokulturella perspektivet. Inom KASAM har vi även använt Thedin Jakobssons (2007) modell. Vi har intervjuat fyra pedagoger på två olika fritidshem utifrån en semistrukturerad intervjumetod. Resultatet visar att pedagogerna på fritidshemmen medvetet främjar fysisk aktivitet, och med detta medföljer hälsa, lärande och sociala samspel. Vår slutsats är att fysisk aktivitet är något som bör främjas på fritidshemmet och i och med denna studie har vi blivit mer medvetna om den fysiska aktivitetens betydelse och att det är något vi som fritidspedagoger bör sträva efter att inkludera i verksamheten så mycket som möjligt. Empirin har även påvisat miljöns betydelse för främjandet av fysiska aktiviteter.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Fritidshem
Pedagog
Fysisk aktivitet
Barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/21369 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics